КЗ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ "

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Інформація про школу

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                 Розпорядження голови обласної

                                                            держадміністрації – керівника обласної

                                                  військово-цивільної адміністрації

                                                                     ________________________№______

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКАОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

(нова редакція)

 

 м. Сєвєродонецьк

2016 р

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.                    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЄВЕРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» - комунальний заклад, який є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління яким здійснює Луганська обласна рада або уповноважений нею орган (рішення обласної ради від 23.12.2005 № 22/36).

1.2.                     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЄВЕРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» (далі школа- інтернат) є правонаступником Сєвєродонецької обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, створеної розпорядженням Представника Президента України від 04.01.1993 № 1.

1.3.                    Ідентифікаційний код 20152692.

1.4.                Луганська обласна державна адміністрація здійснює окремі повноваження з управління школою-інтернатом, делеговані обласною радою (рішення обласної ради від 20.02.1998 № 22/11, від 13.01.2005 №18/37).

1.5.                Школа-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства України та в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний кодом та вказівкою на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить, іншими реквізитами, інші символи юридичної особи.

1.6.                Школа-інтернат має права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Школа-інтернат має цивільну правоздатність і дієздатність, від свого імені набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов’язки, має право укладати угоди, здійснювати некомерційну діяльність відповідно до чинного законодавства України, виступає позивачем або відповідачем у судах.

1.7.                Школа-інтернат несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно із чинним законодавством України.

Школа-інтернат не несе відповідальності за зобов’язаннями Луганської обласної ради та уповноваженого нею органу управління, а останні, у свою чергу, не несуть відповідальності за зобов’язаннями школи-інтернату.

1.8.                 Школа-інтернат не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Структурні підрозділи школи-інтернату не мають статусу юридичної

особи і діють на підставі положень про них, затверджених керівником школи- інтернату.

1.9.                Школа-інтернат є неприбутковим бюджетним закладом та здійснює некомерційну фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування без мети одержання прибутку.

1.10.           Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Цивільним та Господарським кодексами України, законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги»,    «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,       «Про

 

 

місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12.06.2003№363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 №525/7846, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

     1.11.      Повне найменування школи-інтернату українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ».

1.12.    Місцезнаходження школи-інтернату:           вул. Донецька, буд. 1,

м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93401, тел. (06452) 4-05-45.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

2.1.            Школа-інтернат є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах на загальну середню освіту.

2.2.            Метою діяльності школи-інтернату є забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної  загальної середньої освіти.

2.3.         Головним завданням школи-інтернату є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги,  перебувають у складних життєвих обставинах (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї), здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів, розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.

2.4.  Предметом діяльності школи-інтернату є задоволення потреб дітей у загальній освіті, соціальній допомозі, а також розвиток і формування особистості, забезпечення трудової адаптації учня, виховання у нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції.

2.5.     У Школі-інтернаті створюються та функціонують:

методичне об’єднання вчителів початкових класів;

методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу; методичне об’єднання вихователів;

методичне об’єднання класних керівників.

 

                     3. КОМПЛЕКТУВАННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

3.1.                   Комплектування школи-інтернату здійснюється Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  (далі – Департамент).

Директор школи-інтернату на підставі направлення Департаменту не пізніше 15 серпня щороку надсилає виклик на навчання дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

3.2.                Комплектування школи-інтернату, як правило, закінчується 25 серпня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

3.3.         У школу-інтернат приймаються:

діти, які потребують соціальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах  (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

У школі-інтернаті можуть навчатися учні за умови, що на  відстані 3 кілометрів  відсутній інший загальноосвітній навчальний заклад та не організовано підвезення до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

3.4.                Зарахування дітей до школи-інтернату проводиться наказом директора на підставі таких документів:

направлення  Департаменту;

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

копії свідоцтва про народження дитини;

особової справи (витягу з особової справи), документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

витягу з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

копії форми 063/о про профілактичні щеплення;

довідки дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-інтернату.

3.5.                    Зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до школи-інтернату проводиться наказом її директора на підставі таких документів:

направлення (путівки) служби у справах дітей за погодженням з  Департаментом на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;

свідоцтва про народження;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності); відомостей про батьків та близьких родичів дитини;

довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні,

будинку;

документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

опису майна дитини;

копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі - відсутності в дитини житла);

висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);  

дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.6.                   Документи на зарахування дитини до школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

3.7.         У школі-інтернаті можуть навчатися діти віком від 6 (7) років.

 Діти і підлітки - члени однієї сім'ї (брати і сестри) - зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

3.8.               Школа-інтернат може мати у своєму складі  дошкільні групи для дітей-сиріт. За наявності відповідних контингентів, матеріально-технічної бази та вчителів-дефектологів щкола-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання в школі- інтернаті можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

3.9.               Мережа класів (виховних груп) у школі-інтернаті формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517; відповідно до санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного вихованця.

 

4.       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛИ- ШТЕРНАТУ

 

4.1.               Режим роботи школи-інтернату — цілодобовий, затверджується рішенням педагогічної ради школи-інтернату та погоджується з Департаментом  та  Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області.

4.2.               Харчування вихованців у школі-інтернаті організовується за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Відповідальність за організацію харчування покладається на засновника (власника) та керівника  школи-інтернату.

4.3.               Медичне обслуговування вихованців школи-інтернату здійснюється медичними працівниками, які входять до штату школи-інтернату.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.

4.4.               Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров’я, якістю харчування вихованців покладається на директора школи-інтернату, органи охорони здоров’я та органи держпродспоживслужби.

4.5.               Вихованці школи-інтернату відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.

Вихованці школи-інтернату відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.

Директор школи-інтернату може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.

4.6.                   За перебування дітей у школі-інтернаті з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

4.7.                   Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у школі-інтернаті на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

4.8.                   Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці школи-інтернату на період канікул, у недільні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація школи- інтернату може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в закладі, проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров'ю дітей, і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в школі-інтернаті оформляється наказом директора.

4.9.                   По закінченні школи-інтернату вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання.

 

 

За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання.

Вихованцям, які вибули зі школи-інтернату з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.

4.10.                  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечуються єдиним квитком, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.11.              У школі-інтернаті за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.1993 за № 59.

4.12.             Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в школі- інтернаті здійснюється практичним психологом.

 

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1.                Навчально-виховний процес в школі-інтернаті здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових начальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України).

Робочий навчальний план школи-інтернату затверджується Департаментом.

Навчально-виховний процес в дошкільному відділенні здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН  України, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній  навчальний заклади та інших нормативних документів МОН України.

5.2.                   Школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

5.3.                   Режим дня, розклад занять (уроків) складається відповідно до  робочого навчального плану, з урахуванням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог закладу і затверджується рішенням педагогічної ради закладу та погоджується з Департаментом і Головним  управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області.

5.4.                Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті,  семестри), режим роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою-інтернатом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з Департаментом.

5.5.         Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

5.6.         За погодженням з Департаментом запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

5.7.                  Тривалість уроків у школі-інтернаті становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин.  

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом та Головним  управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області.

5.8.                  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану та санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи-інтернату і затверджується директором школи-інтернату.

Тижневий режим роботи школи-інтернату затверджується у розкладі навчальних занять.

5.9.                   Розклад занять складається відповідно до робочого навчального плану школи-інтернату з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи-інтернату.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі-інтернаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

5.10.             Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

5.11.             У школі-інтернаті визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень, визначеного МОН України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється

у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

5.12.                  Порядок переведення і випуск учнів школи-інтернату визначається наказом МОН України № 762 від 14.07.2015 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»).

5.13.             За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель), свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну середню  освіту).

5.14.                За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу застосовуються  форми морального і матеріального заохочення.

 

6.ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1.         Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є: вихованці (діти, які навчаються і виховуються у навчальному закладі та частково або повністю утримуються за рахунок держави); учні (діти, які тільки навчаються у школі-інтернаті);

керівники;

педагогічні, медичні працівники, психологи та інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.                            Забезпечення захисту особистих прав та інтересів вихованців школи- інтернату, надання практичної допомоги у розв’язанні питань юридичного змісту здійснюється юристом, посада якого передбачається штатним розписом школи-інтернату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1995 № 433 «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків».

6.3.                            Психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі- інтернаті здійснюється практичним психологом згідно з чинним законодавством.

6.4.                             Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх

діяльності,

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника школи-інтернату і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності  школи-інтернату;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  школи-інтернату;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи-інтернату  та у відповідних державних, судових органах.

6.5.                            Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної  середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

           створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

            забезпечення дотримання дітьми вимог цього Статуту;

            поважати честь і гідність дитини та працівників школи-інтернату;

            постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

            виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,  шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

            виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.6.         Учні (вихованці) мають право на:

умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;

здобуття якісної дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством;

повноцінне якісне харчування;

збереження родинних стосунків;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;   

отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;

оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;

вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально- оздоровчою базою школи-інтернату;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, опікунів, піклувальників вихованців, які порушують їх права, честь і гідність;

участь в органах громадського самоврядування школи-інтернату.

6.7.         Влаштування дитини до школи-інтернату не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати.

6.8.         Учні (вихованці) зобов’язані:

дотримуватися вимог цього Статуту, внутрішнього розпорядку школи- інтернату;

дотримуватися вимог чинного законодавства, моральних, етичних норм;  

дотримуватися правил особистої гігієни;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Державних стандартів дошкільної, базової і повної загальної середньої, спеціальної освіти, підвищувати загальний культурний рівень;

бережливо ставитися до особистого майна та майна школи-інтернату; поважати честь і гідність інших вихованців і працівників школи- інтернату.

6.9.                           Права, обов’язки і соціальні гарантії педагогічних працівників, інших працівників школи-інтернату, трудові відносини, атестація, педагогічне навантаження та інші види діяльності визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи-інтернату, трудовим договором.

6.10.                      Працівники школи-інтернату несуть відповідальність за збереження життя вихованців, їх фізичне і психічне здоров’я відповідно до законодавства.

6.11.                           До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку школи-інтернату, не виконують своїх посадових обов’язків відповідно до умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються заходи дисциплінарного стягнення (догана, звільнення) відповідно до Кодексу законів про працю України.

6.12.                           Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.13.                           Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.14.    Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я вихованців;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування інтернатного закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

6.15.    Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу школи-інтернату;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати у вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати Статут школи-інтернату, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження директора школи-інтернату, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

6.16.                           У школі-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом від 06.10.2010 №930 МОН України.

 

7.  УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ

 

7.1.                             Керівництво закладом здійснює її директор. Керівником школи-інтернату може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

7.2.                             Директор школи-інтернату і його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до чинного законодавства України.

7.3.                             Директор школи-інтернату самостійно вирішує питання діяльності школи-інтернату, за винятком повноважень, віднесених до повноважень інших органів управління.

7.4.         Директор школи-інтернату:

здійснює керівництво і контроль за діяльністю  школи-інтернату;

діє від імені школи-інтернату, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;

організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, відповідає за їх якість та ефективність;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;

створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпеки;

вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни;

забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та вихованців;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, у навчально-виховному процесі, керівництві дитячими об'єднаннями за інтересами;

розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами школи-інтернату;

контролює дотримання режиму роботи школи-інтернату, організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

щороку звітує про роботу школи-інтернату на загальних зборах (конференції) колективу.

7.5 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства України директором школи-інтернату.

 

 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1.     Майно школи-інтернату складають основні фонди, оборотні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі школи- інтернату.

8.2.     Здійснюючи право оперативного управління, школа-інтернат володіє та користується зазначеним майном. Школа-інтернат розпоряджається майном в межах повноважень, наданих  засновником та визначених законодавством.

8.3.     Школа-інтернат користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.4.       Джерелами формування майна школи-інтернату є:

кошти обласного бюджету;

майно придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

кошти від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5.     Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо, або через уповноважений ним орган і має право вилучати у школи-інтернату надлишкове майно, що не використовується, а також майно, що використовується нею не за призначенням.

8.6.    Збитки, завдані школі-інтернату внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.7.    Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі його кошторису, затвердженого в установленому законодавством порядку.

8.8.    Штатний розпис школи-інтернату складається згідно з діючими нормативними актами в межах визначеного фонду оплати праці.

8.9.    Школа-інтернат має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.10.      Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до законодавства.

8.11.   Школа-інтернат розташована у сприятливій для здоров’я місцевості, має земельну ділянку, озеленений майданчик, обладнаний для ігор і занять дітей на повітрі, зону відпочинку, спортивний майданчик.

8.12.      Школа-інтернат може здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, встановленому законодавством України.

8.13.      Школа-інтернат забезпечується автотранспортом відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

9.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

9.1.         Державний контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

9.2.         Державний контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюють МОН України, Державна інспекція навчальних закладів, Луганська обласна державна адміністрація, Департамент, Головне управління держпродспоживслужби в Луганській області, засновник школи-інтернату.

9.3.    Основною формою державного контролю за діяльністю школи- інтернату є її державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, установленому МОН України.

9.4.         У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) школи-інтернату з питань, пов’язаних з його навчально-виховною та фінансово-економічною діяльністю. Зміст, види, періодичність перевірок визначається засновником (власником). Проводяться, як правило, 1-2 рази на рік, з інших питань – відповідно до законодавства України.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

10.1.    Припинення діяльності щколи-інтернату здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням засновника або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства.

10.2.    Реорганізація або ліквідація школи-інтернату здійснюється за рішенням засновника в порядку, встановленому законодавством, а у випадках, передбачених законом  - за рішенням суду.

10.3.    У разі припинення діяльності школи-інтернату (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) її майно, права та обов’язки переходить до правонаступників – одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зараховуються до обласного бюджету.

10.4.    Ліквідація школи-інтернату здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється засновником.

10.5.    При припиненні діяльності школи-інтернату працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного трудового законодавства.

10.6.    Школа-інтернат вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.7.    Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження та підлягають державній реєстрації.

10.8.    У разі виникнення в діяльності школи-інтернату правовідносин, які не врегульовані цим Статутом, школа-інтернат керується нормами чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 

1-4 класи – школа І ступеня, початкова школа, термін навчання 4 роки;

5-11 класи – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, основна та старша школа, термін навчання 7 років.

            Навчальний заклад ІІІ ступеня функціонує як профільна школа. Профіль визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи-інтернату, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи-інтернату.

 

                                  

       ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

До основних напрямів діяльності директора школи–інтернату належать:
       організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи-інтернату;
       забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи-інтернату;

забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі-інтернаті.                                                                                                               Директор школи–інтернату  виконує такі посадові обов’язки:
        здійснює  загальне управління діяльністю школи-інтернату в усіх напрямах відповідно до її Статуту й законодавства України;
         спільно з радою школи-інтернату  визначає  стратегію, мету й завдання розвитку школи-інтернату, приймає рішення про програмне планування її роботи;
        здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи-інтернату та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів;
       визначає  структуру управління школою-інтернатом, штатний розпис;
       вирішує  наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи-інтернату;

планує, координує  і контролює  роботу педагогічних та інших працівників школи-інтернату (в межах трудового законодавства);
         здійснює  підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів;
         визначає  посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності (відповідно до трудового законодавства);
         затверджує  розклад занять учнів, графіки роботи й педагогічне навантаження працівників школи-інтернату, тарифікаційні списки і графіки відпусток (погодивши з виборним органом профорганізації);
         заохочує і стимулює  творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;
         визначає  спільно з органом  громадського самоврядування  порядок і розміри преміювання працівників школи-інтернату;
        формує  контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів;
        забезпечує  державну реєстрацію школи-інтернату, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію закладу;
        забезпечує  створення в школі-інтернаті  необхідних умов для роботи шкільної їдальні і медичного пункту, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я учнів та працівників школи-інтернату;
        забезпечує  ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють);
         організує  і вдосконалює  методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єднань;
        керує  діяльністю педагогічної ради школи-інтернату;
        координує  в школі-інтернаті  діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань);
        забезпечує  виконання колективного договору, створює  необхідні умови для нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації;
        забезпечує  раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновникові та громадськості щорічний  звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів;
        забезпечує  залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи-інтернату, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів, у тому числі використання банківського кредиту;
        представляє  школу-інтернат в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах;
        забезпечує  облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
        організує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій;
        керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи-інтернату , розпоряджається кредитами;
        організує  роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи-інтернату, очолює цивільну оборону школи-інтернату;
        забезпечує  безпечну експлуатацію інженерно-технічних  комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень школи-інтернату;
         призначає  осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях;
         затверджує  посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу;
         організує  заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу;
         виносить на обговорення педагогічним колективом пропозиції щодо організації роботи з охорони праці;
         звітує  на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків;
         організує  забезпечення працівників школи-інтернату  спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільно корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо;
          проводе  профілактичну роботу із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів;
          здійснює прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює  своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів;
          організує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи-інтернату  до нового навчального року, підписує відповідні акти;
         забезпечує  виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції;
          негайно повідомляє  про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо директорові департаменту освіти і науки, вживає  всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об’єктивного розслідування відповідно до чинних положень;
         укладає щорічну угоду з охорони праці й організує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя;
         затверджує  за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організує перегляд чинних інструкцій;
         проводе вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками школи-інтернату, оформляє  проведення інструктажів у відповідному журналі;
        планує в установленому порядку періодичне навчання працівників школи-інтернату з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються департаментом освіти і науки;
       вживає заходи спільно з профспілковим комітетом  щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні школи-інтернату;
       співпрацює  з виборним профспілковим органом в організації роботи комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування з ТВП;
       вживає заходи спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в школі-інтернаті;
        забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує  оптимальний режим праці та відпочинку;
         забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників;
         проходе  періодичне медичне обстеження;
          дотримується  етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, всеобучі, громадських місцях.

          Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи-інтернату є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

        Конференція:

     заслуховує звіт директора  школи-інтернату про роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

     розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

     затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

    визначає стратегії виховання та навчання;

    приймає рішення про стимулювання праці керівників і педагогічних працівників.

        У  школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом - педагогічна рада.

        Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

         Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

        Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу;

планування та режиму роботи закладу;

формування варіативної складової робочого навчального плану;

погодження робочого навчального плану навчального закладу;

переведення учнів до наступного класу і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх 
творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес 
досягнень науки і ефективного педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності 
закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими 
установами;

морального та матеріального заохочення учнів та педагогічних
працівників закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, педагогічних працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

приймає рішення про нагородження учнів навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

схвалює Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до навчального закладу;

ухвалює Статут навчального закладу;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з 
діяльністю закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

У навчальному закладі можуть створюватись учнівські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівські збори навчального закладу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори навчального закладу (класу):

обирають орган учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

розглядають інші питання внутрішнього життя учнівського колективу.

                                       

                        АДМІНСТРАЦІЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

Директор: Легостаєва Олена Валер’янівна, освіта вища, за фахом вчитель історії і суспільствознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Вчитель-методист».

         Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «За заслуги перед м. Сєвєродонецьком», орденом княгині Ольги ІІІ ступеня».

Заступник директора з навчальної роботи: Латиголець Євгенія Павлівна. Освіта вища, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Вчитель-методист».

         Нагороджена Дипломом лауреата премії ім. В.П. Затонського, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Президента України.

Заступник  директора з виховної роботи Сазонова Інна Михайлівна, освіта вища, за спеціальністю дошкільне виховання, спеціаліст вищої категорії.

         Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

КАДРОВИЙ СКЛАД

 

         В школі-інтернаті працює 80 співробітників, із них педагогічний склад становить 17 вчителів, 10 вихователів, бібліотекар, практичний психолог, вчитель-логопед, педагог-організатор. Вакантних посад у школі-інтернаті немає.

ОСВІТНІ  ПРОГРАМИ

 

         В школі-інтернаті реалізуються освітні програми Державного стандарту початкової, базової і повної загальної освіти.

 

         ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ  НАВЧАЮТЬСЯ

                                         В ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

Станом на 29.11.2017  у школі-інтернаті  навчається і виховується 101 учень.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

Матеріально-технічне забезпечення школи-інтернату:

Школа має:

5 класних кімнат.

11 кабінетів для вивчення різноманітних предметів.

Музей  бойової слави.

Музей народознавства.

Музей казок.

Перукарню.

Дискоклуб.

Кімнату православ’я.

Майстерні по обробці металу та деревини.

Майстерню обслуговуючої праці.

Спортивну залу, стадіон.

Залу важкої атлетики та лікувальної фізкультури.

Спальний корпус.

Їдальню.

Медичний пункт та ізолятор.

Комп’ютерний клас.                                  

Ігрову комп’ютерну кімнату. 

Нетбуки для кожного учня об’єднані в локальну мережу з виходом в Іnternet .

Кабінети мають доступ до   WI-FI.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  МОНІТОРИНГУ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Впродовж 2016-2017 навчального року робота колективу комунального закладу «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» була спрямована на виконання Конституції України,  законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення . особистості дитини, у формуванні життєвих компетентностей випускника школи-інтернату».

         Діяльність педагогічного колективу була спрямована на впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій, методів організації навчально-виховної діяльності, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

         На початку навчального року в школі-інтернаті було 64 учня, відкрито клас-комплект в початковій школі для мелозабезпечених дітей. На кінець навчального року нараховувалось 74 учня, з них 11 дітей з малозабезпечених сімей.

         Закінчили навчальний рік з достатнім рівнем навчальних досягнень 15 учнів,  з середнім – 53 учня, не атестовані  6 учнів 1 класу.

         Відбулося суттєве оновлення змісту та форм навчання учнів 1 класу, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти.

         Результати ДПА з курсу початкової освіти в 4 класі, вчитель Шевченко Н.М.,  свідчать про високий та достатній рівень організації навчального процесу в школі І ступеня.

         Випускники основної школи (9-й клас) по різному впорались з завданнями ДПА. З української мови (диктант), високий рівень виявили 3 учня, що становить 23,2%, достатній рівень – 3 учня – 23,3%, середній рівень 7 учнів – 53,8% (вчитель Куліш О.О.).

         ДПА з біології (вчитель Агафонова О.І.) на достатньому рівні склали 5 учнів – 39%, на середньому рівні – 59 учнів – 59%, на початковому рівні – 1 учень – 2%.

         ДПА з математики (вчитель Потапова В.А.) усі 13 учнів склали на середньому рівні – 100%.

         ЗНО (ДПА) в 11 класі склали всі учні. Поступили до ВУЗів 3 учні: Стужко Максим, Сікало Дар’я та Коваленко Вадим. В РІПТ – 6 учнів, в Первомайський індустріально-технологічний технікум – 2 учні.

         Методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи більш якісної підготовки учнів до ЗНО з боку кожного вчителя за надання освіти не нижче Державного стандарту.

         Важливе місце у формуванні компетентностей, соціальній адаптації, визначенні життєвого шляху випускників посідає організація допрофільного і профільного навчання. Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної частини, ще з 5-го класу учні відвідують факультативи з предметів філологічного, фізичного, історичного, біологічного, хімічного циклів.

         У жовтні місяці пройшли шкільні предметні олімпіади, а потім переможці брали участь у І та ІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

         В олімпіаді з інформаційних технологій відзначені Коваленко Вадим – 11 клас та Стрілецький Дмитро – 11 клас. В олімпіаді з математики: Стужко Максим та Сікало Дар’я – 11 клас, Гайченя Микола – 10 клас та Бережний Юрко – 8 клас.

         Учні нагороджувались грамотами та дипломами за активну участь в регіональній інтелектуально-розважальній грі «Гуманітарна карусель», в регіональному конкурсі «Екологічний марафон», у VIII інтернет-турі турніру юних математиків пам’яті Івана Антипова, в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», «Левеня», з історії – «Лелека», за участь у VII Всеукраїнському конкурсі англійської мови «Гринвіч – 2016» 13 учнів 4-11 класів отримали сертифікати.

         Учні зайняли ІІ місце по міні-футболу, баскетболу в чемпіонаті серед шкіл міста.

         Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання різноманітних групових та індивідуальних форм  методичної взаємодії в роботі шкільних методичних об’єднань. Вчителі всіх предметів провели цікаві, нестандартні відкриті уроки, отримали Сертифікати за  участь у вебінарах ВГ «Основа» для вчителів зарубіжної  літератури за темою: «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури», для вчителів англійської мови за темою «Реалізація компетентнісного підходу на уроках англійської мови», для вчителів всіх категорій за темою «Методи інтерактивного навчання», «Типологія та структура уроків. Від теорії   до практики», за участь в інтерактивній школі творчого учителя на тему «Актуальні питання вивчення української мови в 8-9 класах з поглибленим вивченням філології. Ефективна підготовка до ЗНО з української мови».

         Одним з напрямів методичної роботи в школі-інтернаті є забезпечення зростання фахового рівня педагогічного колективу. Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації педагогів. Курсову підготовку протягом 2016-2017 навчального року пройшли 6 вчителів та 7 вихователів, згідно з перспективним планом.

         У 2016-2017 навчальному році атестувалось 8 педпрацівників: трьом підтверджено кваліфікаційну категорію, одному з них вищу, двом встановлено вищу категорію, двом встановлено І категорію, ще одному – ІІ категорію.     

Головною метою виховного процесу є допомога учням у їх життєвому самовизначенні, самореалізації, життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції української держави у Європейський простір. Пріоритетним  завданням діяльності вихователів є розвиток активної, творчої особистості, здатної виконувати масштабні завдання, які забезпечать поступ нації. Виховна робота в Сєвєродонецькій школі-інтернаті здійснюється за такими напрямками:

1.     Патріотичне виховання;

2.     Правове виховання;

3.     Моральне виховання;

4.     Трудове виховання;

5.     Фізичне виховання;

6.     Екологічне виховання.

Вирішення завдань виховної роботи проходить по всіх напрямках.

Патріотичне виховання: педагогічний колектив школи-інтернату вирішує питання формування морально-вольових якостей – стійкості, мужності, готовності до подвигу, фізичний розвиток особистості. Протягом року були  проведені такі виховні заходи: поповнений новими матеріалами музей народознавства, були проведені екскурсії для учнів, бібліотечний урок присвячений символам України «Символи моєї держави», «Рідні обереги», «Славетні імена України», гра-вікторина «Ми маленькі патріоти», конкурс «Кращий та цікавий кросворд з патріотичного виховання», вікторини «Я пишаюся своєю Батьківщиною…».

Хвилиною мовчання та зборами було вшановано пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років, було проведено тиждень, присвячений пам’яті загиблим та ліквідаторам на ЧАЕС, класні години «Чорнобильські дзвони», перегляд відеофільмів за темою, бесіда-лекція з ліквідаторами аварії, що мешкають у Сєвєродонецьку, участь у мітингу біля міського пам’ятника.  Проведено цикл виховних заходів та класних годин з патріотичного виховання щодо дня визволення міста Сєвєродонецька від фашистських загарбників, а також «День пам’яті»,  «В житті є завжди місце подвигу», «Герої Крут – приклад нащадкам», «Герої Небесної Сотні». Розроблений план заходів по патріотичному вихованню.

Правове виховання: проведений  цикл бесід і класних годин, зустрічей учнів з працівниками Кримінальної міліції м. Сєвєродонецька за загальною  темою «Правила і  закони в твоєму житті», «Права та обов’язки неповнолітніх». Проводиться постійна робота з правил поведінки учнів (вікторини, інсценовані виступи учнів). Психологом школи-інтернату Пономаренко Т.А.. проведено анкетування учнів 5-11 класів по загальній темі «Правила та обов’язки», «Знай свої права». Інспектором служби дітей, сім’ї, молоді та спорту Метьолкіною Н.Б проведений цикл бесід «Права та обов’язки неповнолітніх».

Моральне виховання у школі-інтернаті спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів учнів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами прийнятими у суспільстві. Проведені загальношкільні, класні заходи: «Що означає бути вихованою людиною?», «Доброта керує світом», бесіди-тренінги «Вчимося бути толерантними», диспути «Подвиг починається з маленького поступка», клуб вихідного дня «школа ввічливості», виховні та класні години: «Людина без дружби -- що дерево без коріння». Психологом школи-інтернату проведено цикл бесід, психологічних турнірів за загальною темою  «Я і суспільство», «Права і обов’язки».

Велика увага в школі-інтернаті приділяється трудовому навчанню, яке спрямоване на формування творчої працелюбної особистості, виховання господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини, готовності до життєдіяльності і праці в сучасних умовах, формування у вихованців розуміння загальних основ сучасного виробництва. Хлопчики та дівчатка вчаться готувати різноманітні страви, приймати гостей, шити, в’язати, вишивати, обслуговувати себе, ремонтувати шкільний інвентар. Протягом  року проведені трудові десанти по прибиранню та благоустрою території школи-інтернату, операція «Ай, болить!» - дрібний ремонт меблів; «Живи, книго!», конкурси на кращу годівничку для птахів, на краще оформлення помешкань та класів самопідготовки, конкурс поробок з природничого матеріалу.

Велику увагу протягом року приділялось проблемі фізичного виховання учнів школи-інтернату. Вихованці школи-інтернату прийняли участь у шкільній спартакіаді з  футболу, настільного тенісу, волейболу. Учень 11 класу Стужко Максим здобув переможне ІІ місце у міських змаганнях з важкої атлетики. Протягом року працювала спортивна секція «Скоріше, вище, сильніше». Для учнів молодших класів проводились «Веселі старти та естафети», першість з шахів та волейболу.

Протягом року 8 учнів відвідували футбол,  3 – важку атлетику.

Крім практичних занять фізичною культурою та спортом велика увага приділялась формуванню потреби здорового способу життя. Кожен день в школі-інтернаті проводиться ранкова гігієнічна зарядка. Проведені тижні «Чистоти та порядку», у грудні – тиждень «Здоровий спосіб життя» та конкурс агітбригад «Здорові діти – здорова нація». Проведені конкурси малюнків «Ні, палінню!», «Боротьба проти СНІДу», «Шкідливі звички», Проводяться лекції і бесіди лікаря школи-інтернату з профілактики захворювань дифтерії, інфекційних та простудних захворювань: бесіда «Профілактика порушення зору та статури», «Грип та його профілактика», «Профілактика карієсу». Також виховні та класні години: «Пагубний вплив паління та алкоголю на здоров’я підлітків». Організовані зустрічі з міським лікарем-гінекологом. Проводяться регулярні ігри на свіжому повітрі, прогулянки до міського парку.

Питання екологічного виховання в школі-інтернаті вирішується за допомогою роботи класних керівників та вихователів. Головною метою роботи є виховання любові до природи, оточуючого середовища, відповідальності перед собою за навколишнє середовище. Проведено ряд  загально шкільних заходів: написані твори-мініатюри «Я – частина природи», гра «Екологічний вернісаж», конкурс «Юні екологи», прес-конференція «Бережіть планету». У другому семестрі учні школи-інтернату здобули ІV місце в регіональному конкурсі «Екологічний марафон», були нагороджені грамотою та цінними призами. Учні школи-інтернату виготовляють годівнички для птахів, висаджують квіти на території школи-інтернату, спостерігають за птахами, вивчають їх особливості поведінки.

Аналізуючи участь учнів школи-інтернату у виховних заходах можна сказати, що активність участі дітей складає 95%, що дорівнює високому рівню активності. Протягом року учні 1-11 класів підготували  святкові програми до Дня іменинника, який традиційно проводиться в останню п’ятницю кожного місяця. Учні всіх класів прийняли участь у традиційних святах «Перше вересня», «День вчителя», «Святий Миколай», «Різдво Христове», «Новорічна казка», «8 березня», «День гумору», «Свято останнього дзвоника».  Учні 1-11 класів прийняли участь у конкурсах малюнків, присвячених тематичним тижням та видатним датам, охороні праці та безпеки життєдіяльності. Також команда школи-інтернату брала участь в регіональному конкурсі «Гуманітарна карусель», переможці були нагороджені грамотами та цінними призами.

Протягом навчального року в школі-інтернаті працювало 3 гуртка, а саме:

1. Гурток танцю «Хіп-Хоп», керівник Кудінова Г.В.                                                                                                                                                      

2. Гурток «Основи флористики», керівник Соболь А.Б.

3.Гурток «Сувенірна майстерня», керівник Донченко О.В.

         Багато саморобних виробів та поробок з підручного матеріалу діти виготовили з вихователями, які були даровані друзям школи-інтернату.

 Робота ради профілактики (дітей на обліку, проведено засідань, залучено дітей «групи ризику» до гурткової роботи тощо).

Велика увага в школі-інтернаті приділяється превентивному вихованню. Створена рада з профілактики правопорушень. до складу якої входять представники служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, психолог, педагог-організатор та педагогічні працівники школи-інтернату. Засідання ради проходять чотири рази на рік. Розроблений план заходів по попередженню правопорушень.

Протягом року працювало дитяче самоврядування, яке є складовою частиною виховної роботи. В школі-інтернаті створена дитяча організація «Школа-Родина», мета якої – залучення учнів до громадської діяльності, головним керуючим органом якої є учком. Складовою частиною учкому є сектори: дисципліни і порядку,   санітарно-гігієнічний сектор, сектор редколегії, шефської допомоги та учбовий сектор. Кожен понеділок на  загальношкільних зборах учнів кожен сектор звітує про свою роботу  протягом тижня. Учні мають можливість висловити свою думку і бути почутими, прийняти участь у вирішенні питань, що стосуються їх життя. Створений інформаційний стенд, скринька довіри, завдяки якій учні мають можливість спілкуватись між собою, з адміністрацією, педпрацівниками та робітниками школи-інтернату. Дитяча організація має двохступеневу  структуру: 1-4 класи – «Сонячна країна», 5-11 класи – «Країна Доброславії», головним завданням якої є виховання у учнів активності, індивідуальності, ініціативності, самостійності, самокритичності, відповідальності. Дитяче самоврядування формує вміння планувати, контролювати і перевіряти  виконання, вірно розподіляти обов’язки. Розроблено план роботи, оновлено актив класів та секторів учкому. Кожен тиждень проходить загальношкільні збори учнів, на яких звітується кожен сектор. Загалом проведено 8 загальних засідань учкому, на яких розглядались питання роботи секторів, проведені індивідуальні бесіди з учнями, які порушують дисципліну та правила для учнів.

 Адміністрація школи-інтернату, вихователі підтримують зв’язок з  родичами учнів. Ведеться листування, особисті зустрічі, індивідуальні бесіди, що позитивно впливає на виховний процес.

Учні школи-інтернату тісно співпрацюють з громадськими та шкільними організаціями міста. Зокрема Центром дитячої творчості, виставковою залою міста, міською дитячою бібліотекою, музичним училищем, постійно відвідуємо різноманітні заходи у Палацах культури міста. Була проведена екскурсія до пожежної частини міста, поліцейської дільниці.

Влітку 2017 року 65 учнів школи-інтернату оздоровилися у таборі відпочинку «Ровесник» Львівської області, а 12 учнів з 07.08 по 01.09.2017 року відвідали Австрію.

Робота адміністрації, всього педагогічного колективу, працівників  школи-інтернату, допоміжних служб націлена на створення умов для творчого розвитку учнів, їхнього всебічного розвитку, на формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей.

Протягом 2016-2017 навчального року в роботі психологічної служби була врахована проблема збереження повноцінного психологічного здоров’я та створення умов для особистого розвитку  учасників навчально-виховного процесу.

Також були враховані проблеми над якими працює педагогічний колектив школи-інтернату, а саме:

 - психологія та педагогіка життєтворчості;

 - особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів;

 - виховання учнів на основі етнопедагогіки.

Робота проводилась на основі розробленого плану за такими напрямками: психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна, психологічна просвіта та організаційно-методична робота.

 Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, умов навчання та розвитку.

у результаті комплексного психологічного дослідження адаптованості першокласників до шкільного навчання було виявлено, пізнавальні мотиви сформовані у меншій мірі, школа приваблює своїми позанавчальними сторонами, інтерес до зовнішньої атрибутики шкільного життя (початкова стадія формування внутрішньої позиції школяра).   Тому за результатами дослідження вчителю початкових класів та вихователю були надані рекомендації. З метою створення позитивного емоційного фону у класі, пом′якшенняя емоційного дискомфорту дітей, покращення соціальної адаптації, розвиток комунікативних навичок.

Проводився моніторинг адаптації учнів 5-го класу до навчання в середній школі. Визначався рівень точності уваги - 60% учнів має високий рівень; продуктивність запам’ятовування учнів  було виявлено - 40% учнів з високим рівнем запам’ятовування. Під час дослідження  було виявлено 80% учнів з нормальним рівнем образної пам’яті.  У таких учнів з’являється інтерес до способів поліпшення тренування пам’яті.

20% учнів з максимально високим рівнем шкільної мотивації та навчальної активності. Такі діти відрізняються наявністю високих пізнавальних мотивів, прагненням найбільш успішно виконувати всі пред′явлені школою вимоги. Вони дуже чітко виконують всі вказівки вчителя, добропорядні та відповідальні. Сильно турбуються, якщо отримують негативні оцінки або зауваження педагога. В малюнках на шкільну тему вони зображують учителя біля дошки, процес уроку, навчальний матеріал та інше. Учнів з нормальною шкільною мотивацією - 60%. Подібні показники мають більшість учнів початкових класів, які успішно справляються з навчальною діяльністю. В малюнках на шкільну тему вони також зображують навчальні ситуації, а при відповідях на питання виявляють меншу залежність від жорстких вимог та норм. Подібний рівень мотивації являється середньою нормою. Рівень шкільної тривожності у класі в межах норми, лише у деяких учнів він дещо підвищений; вірогідно, це наслідок адаптаційного періоду (дають про себе знати довготривалий літній відпочинок, знайомство з новими викладачами, нові вимоги до навчання та інше).   

Проводилось профорієнтаційне дослідження з учнями 9-го класу для виявлення їх професійних інтересів і нахилів. Переважною мотивацією професійної діяльності є внутрішня мотивація, тобто при виборі професії основна маса учнів орієнтується на можливість самореалізації. 50% учнів з високим рівнем розвитку комунікативних та організаторських здібностей. Такі учні не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадській діяльності, здатні прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно з внутрішніми прагненням. Після інтерпретації використаних методик учні мали змогу зробити висновок щодо своїх інтересів до конкретних навчальних предметів та професійних нахилів.

Діагностувався емоційний стан школярів у початковій ланці школи. Результати показують, що  учні мають низький рівень проявів невротичного розладу та шкільної тривожності, що свідчить про позитивний емоційний фон у групі.

Досліджувалися особистісні якості учнів середньої ланки школи з метою попередження схильності до ризиків. Учні 5, 7, 8 класів виявили типи свого темпераменту. Їм надались рекомендації щодо особливостей кожного з типу. У учнів 10-11 класів відбулося вивчення їх акцентуації характеру. Серед учнів 6-8 класів визначалися показники агресивності і ворожості, у більшості опитуваних вони виявилися в межах норми. Серед учнів 9-11 класів з метою попередження схильності до ризиків проводилось дослідження. Під час дослідження було виявлено, що у учнів низький рівень суїцидальності (епізодичні прояви поведінки: фантазії, уявлення, що для підліткового віку притаманно). Також пасивні антивітальні переживання стосовно безглуздості, непотрібності свого життя. За результатами дослідження класним керівникам та вихователям були надані рекомендації щодо особистісних якостей учнів.

Проводилась діагностика в рамках визначення мікроклімату в учнівському колективі серед учнів 5-11 класів були виявлені референтні групи учнів та їх психологічний статус. В класах більшість учнів знаходиться в сприятливому положенні. Вибори у сфері дозвілля та навчання в більшості не різняться. Це вказує на достатній рівень згуртованості.

Виявлялися творчі здібності учнів 7,10 класів. Дослідження інтелекту, дослідження особистісної схильності до творчості, дослідження рівня розвитку творчого мислення. Здебільшого були виявлені поєднання різних типів мислення. В результаті дослідження було виявлено 20% учнів з високим показником схильності до творчості. Це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення задачі. Це рідкісне і нічим не замінні якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності. На середньому рівні розвинута схильність до творчості у 80% учнів. Була виявлена схильність до творчої поведінки у повсякденному житті. Особистісні ознаки креативності містять в собі цікавість, самодостатність, відчуття гармонії, краси, прагнення до ризику, прийняття безладу, потребу в активності тощо. За результатами діагностики надані рекомендації вихователям.

Консультаційна робота включала в себе консультації учнів та педагогічних працівників. Тематикою звернень з боку педагогів протягом навчального року була: асоціальні прояви у поведінці учнів, готовність до навчання та труднощі у навчанні, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, профілактика та ознаки суїцидальної поведінки, позитивні методи подолання стресу та страху, розвиток творчих здібностей особистості, особливості мікроклімату у класі. Тематикою звернень з боку учнів: самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій, професійне самовизначення, стосунки з однолітками, психологічні особливості особистості (самопізнання).

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. З молодшими класами проводилась індивідуальні та групові розвивальні заняття для розвитку пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення), емоційно-вольової сфери та зменшення тривожності. Проведення тренінгових занять для покращення адаптації здійснювалась з учнями 5 класу.

Психологічна просвіта.  Проведено тиждень психології, до якого була підготовлена наочна інформація у вигляді стендів за темами: «Секрети управління своїми емоціями», «Мова тіла», «Калейдоскоп емоцій»; проведені психологічні акції «Веселка настрою», «Як звуть твого друга», «Вінні Пух та всі-всі-всі», «Щастя-це…». Участь у педагогічних радах, де висвітлювалися психологічні аспекти питань: запобігання жорстокості та насилля серед учнів «кібербуллінг», організація роботи з учнями соціальних категорій,  мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних діях, психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівській  молоді, безпека в Інтернеті, організація роботи з учнями схильними до правопорушень.

До Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства з учнями 4-6 класів була проведена просвітницька бесіда: «Якщо тобі погрожують», та просвітницька бесіда (перегляд фільму): «Запобігання експлуатації дітей» для учнів 5-11 класів.

Було проведено ряд  заходів до пропаганди та збереження психічного здоров’я із 6 березня до 7 квітня (Всесвітнього дня здоров’я) поточного року:

- Просвітницько-профілактичні зустрічі учнів 9 класу з провідними спеціалістами СМ ЦСССДМ для  формування навичок  збереження психічного здоров’я.

- Засідання круглого столу  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»  з учнями 7-8 класів.

- Психосоціальні групові заняття для  дітей 1-11 класів за методикою «Рух, Ігри, Спорт» від швейцарського громадського аполітичного фонду «Terre des hommes». Для розвитку навичок та здібностей на розумовому, емоційному і фізичному рівнях та посилення життєвих навичок дітей у напрямку збільшення самоповаги, психічної стійкості та самозахисту. 

- Просвітницькі заняття з елементами тренінгу «Світ емоцій» (учні  7-8 класів).

- Інтерактивна бесіда  з учнями 9 класу «Віра, довіра, впевненість». Проведення інтерактивної бесіди  з учнями  10-11 класів «Інтелектуально-психічне здоров’я».

- Постійна акція  «Скринька  допомоги». Акції: «Стіна мрій», «Посміхнись навколо» (учні 1-11 класів).

- Конкурсу на твір-роздум  «Мої життєві плани» учні 5-11 класів.

- Просвітницька бесіда: «Профілактика екзаменаційного стресу» (учнів 9, 11 класів).

Протягом 2016-2017 навчального року організовувалися зустрічі учнів 9-го класу з провідними спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (лекційно-тренінгові заняття, демонстрація відеоматеріалів, обговорення, бесіди, консультації, акції з пропаганди здорового способу життя). Завдяки цьому у учнів підвищилась соціальна компетентність учнів з питань здорового способу життя.

Проведено ряд виховних годин, виступів, бесід:

·           «Шкідливі звички»

·           «Профілактика ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД в Україні»

·           «Профілактика торгівлі людьми та експлуатація дітей»

·           «Профілактики екзаменаційного стресу»

Організаційно-методична робота. Протягом звітного періоду психолог приймала участь у роботі науково-методичної ради школи.

Були розроблені рекомендації для педагогів та учнів, підібрана психологічна література, розміщенні інформаційні матеріали на стендах.

Протягом року постійно велася співпраця з представниками Сєвєродонецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, кримінальної поліції у справах дітей з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх, відповідального ставлення за власний вибір, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Співпраця з іншими суспільними виховними інститутами забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню порушень соціальної адаптації неповнолітніх. Система превентивних заходів у школі-інтернаті носить попереджуючий, випереджуючий, запобіжний характер і спрямована, насамперед, на вдосконалення способу життя школярів, обрання ними правильної соціальної орієнтації.

Також практичний психолог брала участь у тренінгу  «Психосоціальні групові заняття для дітей та дорослих. Рух. Ігри. Спорт»16-17.02.2017р., сертифікат відокремленного підрозділу Фонду «Terre des Homess» в Україні. Сертифікат відокремленного підрозділу Фонду «Terre des Homess» в Україні про участь у тренінгу  «Мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних діях»13-14.02.2017р. Сертифікат учасниці обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників «Соціалізація підлітків у соціальних мережах: ресурси і ризики» (травень, 2017), за підтримки ЛОІППО та Університету класичної та сучасної психології, психотерапії та коучингу.

Аналіз проведеної роботи показує позитивну динаміку в діяльності психологічної служби, яка здійснює безперервний психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу.

Діяльність шкільної бібліотеки школи-інтернату у 2016/2017 році    була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

·                     Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого  ставлення до книги.

·                     Формування  правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення  інтересу до рідного краю.

·                     Пропаганда здорового способу життя.

·                     Сприяння самоосвіті  учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.

·                     Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

·                     Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

·                     Популяризація літератури та книги.

     Протягом 2017/2018 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.  Книжковий фонд художньої літератури бібліотеки складає 17028 примірники, а у 2017/2018 навчальному році зріс на 133 примірники.

      Фонд підручників у 2017/2018 навчальному році зріс на 680 примірники для учнів 4, 7, 8,10 і 11 класів і складає 2174 примірники .

      До бібліотеки школи записані всі учні і співробітники школи.

Проведено цикл бесід  про роль бібліотеки і культуру читання (згідно плану роботи бібліотеки).

     Картотека підручників постійно поповнювалася в міру надходження нових підручників.

          Були оформлені книжкові виставки до знаменних дат року, проведені заплановані заходи.

     Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2017/2018 навчальний рік були проведені такі заходи:

Інформаційно-бібліографічна робота.

Проведені бібліотечні уроки:

1.     Ознайомлення учнів 1-х класів із бібліотекою.

2.     Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальна зала», самостійний вибір книг (2 класи).

3.     Структура книги. Хто і як створює книги (2-3 класи).

4.     Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці (4 класи).

5.     Твої перші енциклопедії, словники, довідники (5-6 класи).

6.     Газети та журнали для дівчат (7 класи).

7.     Як правильно оформити реферат (8 класи).

8.     Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник.

9.     Довідкова література: універсальна, галузева (10 клас).

10. Інформаційний пошук літератури для реферату (9-11 класи).

      Проведені усні журнали: «Книга вчить, як на світі жить», «Козацькими шляхами», «Загадки країни Чомучляндії», «Бібліотека на стражі здоров’я», «Тарасові слова  - то правда жива»; (5 – 11 класи);

     інтелектуальна гра: «Найрозумніший читач»;

     акція: «Запали свічку до Дня пам’яті жертв голодомору»;

    турнір ерудитів поезії (5-8 класи);

    вікторини: «Загадкова», «Усна народна творчість».

В бібліотеці постійно учні переглядають пізнавальні та художні фільми.

·         Оновлені тематичні полиці:

«Правові знання – кожному школяру»

«Ні» насильству над дітьми»

«Здоров’я – головна цінність у житті»

«Прочитай – це цікаво»

·         Вивішувались інформаційні вісники:

«Що читати».

«Радимо прочитати новини від українських видавництв».

 Бібліотекою школи та меценатами була  організована передплата 38 періодичних видань.

Масові заходи:

·         Бібліотека брала участь у предметних тижнях і олімпіадах, активно використовуючи можливості Інтернету.

·         Книжкові виставки (наприклад, «Україна – незалежна», «День Державного прапора», «Всесвітній день інформації», «День пам’яті жертв голодомору», «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»)

·         Участь у конкурсі колядок і щедрівок для 5-8 класів.

·         Допомога протягом року класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охороні здоров’я і життя дітей.

·         Свято осені – добір віршів для оформлення виставки.

·         Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови та літератури.

·         «Учителю вклонімося до землі». Допомога в урочистих заходах з нагоди Дня вчителя.

·         Конкурс малюнків до новорічних свят.

·         Виставка стінних газет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС.

·         Виставка стінних газет «Права дитини».

·         Свято : «22 січня  - День Соборності України».

·         За допомогою Інтернету в бібліотеці учні школи готувалися до турнірів з історії, географії, англійської мови, хімії, математики, різноманітних конкурсів; учителі використовують Інтернет ресурси для пошуку потрібної інформації .

·         Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних заходів.

·         На педагогічних радах учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

·         Ведуться всі форми обліку фонду бібліотеки.

·         Проведено інвентаризацію фонду підручників.

·         Своєчасно ведеться обробка, видача нових підручників, а також списання старих підручників.

·         Проведена акція «Живи, книго!».

·         У приміщенні бібліотеки постійно проводиться робота по підтримці естетичного вигляду.

 Для поліпшення роботи бібліотеки школи-інтернату потрібно:

1.Поповнити фонд довідкової літератури.

2.Поповнити книжковий фонд сучасною художньою літературою.

3.Для всіх категорій читачів передплачувати відповідні віку періодичні видання.

4.Забезпечити новими підручниками учнів 9-11 класів.

5.Брати активну участь у проведенні різних заходів: літературні ранки, предметні тижні, екскурсії до бібліотек міста та зустрічі з поетами м.Сєвєродонецька.

№№

з\п

Найменування

Загальна сума

Рік виконання

Стан виконання

1

2

3

4

5

1. Ремонтні роботи

1

Капітальний ремонт  туалетних кімнат спального корпусу №1

211736 грн.

2016

100 %

2

Поточний ремонт  по заміні укосів

61965 грн.

2016

100 %

3

Поточний ремонт  покрівлі переходу між учбовим та спальним корпусом №2

40748 грн.

2016

100 %

4

Поточний ремонт  покрівлі переходу між учбовим та спальним корпусом №1

44377 грн.

2016

100 %

5

Поточний ремонт  покрівлі переходу між їдальнею та спальним корпусом №1

36468 грн.

2016

100 %

6

Капітальний ремонт  дитячого садка

1497999 грн.

2017

30 %

7

Капітальний ремонт  їдальні

1499720 грн.

2017

50 %

8

Поточний ремонт  підвіконників учбового корпусу

28609 грн.

2017

100 %

9

Поточний ремонт  ізолятора

24651 грн

2017

100 %

10

Поточний ремонт газової печі 

188339

2017

20 %

11

Поточний ремонт електричної проводки у складі харчів

33268

2015

100 %

2. Придбання м'якого інвентарю

1

Одяг та взуття

188262 грн.

2016

100 %

2

Одяг та взуття

604026 грн.

2017

80 %

3. Придбання обладнання

 

1

Комп'ютер

20444 грн.

2016

100 %

2

Посудомийна машина

116184 грн.

2016

100 %

3

Джерело прямого живлення (2 шт.)

19280 грн.

2016

100 %

4

Шафа жарочна

15193 грн.

2016

100 %

5

Колонка концертна (подарунок)

7261 грн.

2016

100 %

6

Спортивний майданчик (подарунок)

9600 грн.

2016

100 %

7

Стіл для тенісу (подарунок)

3000 грн

2016

100 %

8

Силовий тренажер (подарунок)

5015 грн

2016

100 %

4. Придбання підручників

1

Підручники  10-11 класів (комплекти)

13249 грн.

2016

100 %

2

Підручники  9 класи (комплекти)

8175 грн

2017

100 %

 

ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.                   Продовжити реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, створити належні умови для організації навчально-виховного процесу в 9 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

2.                   Створити умови для поліпшення якості освітніх послуг,  особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи-інтернату, якісної організації допрофільного й профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальним закладами.

3.                   Забезпечити умови якісної підготовки учнів до ЗНО.

4.                   Виконання заходів щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань.

5.   Виконання заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури, утворення здорового способу життя, запобігання правопорушень та дитячого травматизму.

 

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2018 10 04
Установа/бюджет КЗ "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" за ЄДРПОУ 20152692
Територія м.Сєвєродонецьк за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна          
БАЛАНС
на 1 жовтня 2018 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 6 548 469 23 540 120
     первісна вартість 1001 17 985 270 35 056 523
     знос 1002 11 436 801 11 516 403
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 838 074 2 778
     первісна вартість 1021 838 074 2 778
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 1 016 550 893 435
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 8 403 093 24 436 333
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
     цінні папери, крім акцій 1111    
     акції та інші форми участі в капіталі 1112    
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 83 781 177 871
           касі 1161 453 -
           казначействі 1162 83 328 177 871
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі в: 1175 - -
           національній валюті 1176 - -
           іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 83 781 177 871
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 8 486 874 24 614 204
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 7 704 953 23 488 865
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 781 921 1 124 735
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 8 486 874 24 613 600
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - 118
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - 486
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
            за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - 604
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 8 486 874 24 614 204
           
           
Керівник (посадова особа)     О.В.Легостаєва
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,           
на якого покладено виконання           
обов’язків бухгалтерської служби)     І.А.Літвінова
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
           
           

 

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2018 10 04
Установа/бюджет КЗ "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" за ЄДРПОУ 20152692
Територія м.Сєвєродонецьк за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2018 рік
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 9 535 659 10 193 662
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 1 859 8 415
Доходи від продажу активів 2030   -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 1 516 -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 9 539 034 10 202 077
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 84 988 56 242
Усього доходів від необмінних операцій 2170 84 988 56 242
Усього доходів 2200 9 624 022 10 258 319
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 8 401 884 7 407 020
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 88 637 66 309
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 28 378 28 222
Усього витрат за обмінними операціями 2290 8 518 899 7 501 551
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 762 309 1 049 359
Усього витрати за необмінними операціями 2340 762 309 1 049 359
Усього витрат 2380 9 281 208 8 550 910
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 342 814 1 707 409
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 9 281 208 8 550 910
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 9 281 208 8 550 910
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 5 мінус графа 4) план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2530 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом  2550 - - - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - - - -
  від органів державного управління 2561 - - - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - - - -
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - - - -
    органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - - - -
   органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - - - -
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 4 884 362 3 756 402
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 099 208 835 291
Матеріальні витрати 2840 2 506 951 2 881 636
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 28 378 28 222
Усього 2890 8 518 899 7 501 551
                     
Керівник (посадова особа)         О.В.Легостаєва
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         І.А.Літвінова
  (підпис)       (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Інформація о гуманитарной та благодійной помощи  КЗ "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст"
    за  2018 рік      
    по состоянию на 30.09.2018г Найменування "Благодійної организації"," Фонда",  "Приватної особи"
допомога:   кількість ціна вартість  
Ремонтные работы(вид и место выполнения работ) вид и место выполнения работ        
           
мягкий инвентарь          
           
хозяйственные товары, строительные материалы, канцелярские товары вид товаров        
  мебель б\у     2800 БФ "АСТИОН"
  хозтовары     120 БФ "АСТИОН"
  хозтовары     3462,7 ЧЛ Дорис
  облучатель бактерицидный 2 2767 5534 Австрийская организация "Global 2000"
  литература,брашюры 62 32,58 2020 Проедставитель Президента
  машинка для стрижки 1 1247 1247 Павел Пригородов
  настольная игра 5 462,8 2314 Павел Пригородов
  хозтовары     16282,7 частное лицо
  cкамейка  1 350 350 частное лицо
  литература,брашюры 2 35 70 Департамент освіти і науки
  литература,брашюры 29 30 870 діти Хмельниччини
  канцтовари     185 обласна юстіція
  канцтовари     605 БФ "Рубеж"
  ігрові набори 10 10,33 103,3 Департамент освіти і науки
медикаменты          
  таблетки от простуды     600 "НПЗ" г.Лисичаснск
  таблетки, сиропы, кашли, спреи от простуды,мед. прокладки     1580,42 ООО"Автодом"
  таблетки от простуды     2496,9 частное лицо
  мази, салфетки       Женсовет
  таблетки, сиропы, кашли, спреи от простуды,мед. прокладки       Австрийская организация "Global 2000"
           
продукты питания вид товаров        
  кондитерские изделия     1584 Профсоюз работников прокуратуры
  подарки новогодние 75 80 6000 Национальная полиция
  подарки новогодние 100 60 6000 ООО "Диана"
  подарки новогодние 140 90 12600 Совм.Украинско-Американский комитет
  кондитерские изделия     2400 частное лицо
  щавель консервированный 4 20 80 частное лицо
  сок 40 25 1000 БФ "Рубеж"
  мука       ГУ юстиции
  кондитерские изделия       волонтери Полтавской обл.
  мед       частное лицо
           
           
           
услуги вид услуг        
  услуги почты     1164,4 частное лицо
  семинар     24,57 частное лицо
  шиномонтаж     325 частное лицо
  заправка баллонів     1833 частное лицо
  поверка градусніков     794,62 частное лицо
           
           
           
Книги          
  художественные книги для библиотеки        
  брошюры        
           
Спортинвентарь          
  мячи футбольные,баскетбольные 22 119,32 2625 OSCE
  ракетки д\тениса 16 53,13 850 OSCE
           
           
           
Инвентарь,оборудование стиральная машина - автомат       Австрийская организация "Global 2000"
           
ИТОГО       77921,61  
           
Директор школи-інтерната       О.В.Легостаева
           
Голоаний бухгалтер       І.А.Літвінова
         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток  2                                                                                                   

                                                                                               до листа від _________ 2017  №   __________

 

 

 

Аналіз видатків,

одержаних із спеціального  фонду бюджету до бюджету розвитку

за січень-вересень 2018 року по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

 

Назва установи

Перелік обладнання

Затвердже-но на 2018 рік

Зміни до затвердже-ного бюджету

Затвердже-но з ураху-ванням внесених змін на 2018 рік

Профінан-совано ДФ

Профінан-совано головним розпоряд-ником коштів

Викона-но, грн.

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Інтерактивний комплекс (дошки) - 4 шт

Проектори з комплектом кріплення - 4 шт.

 

 

198800,00

198800,00

198800,00

198800,00

198800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                   О.В.Легостаєва

 

Головний бухгалтер                                   І.А.Літвінова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз  видатків,

одержаних із спеціального  фонду бюджету до бюджету розвитку  за

січень-вересень 2018 року по КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»

 

 

Назва установи

Перелік видів робіт

Затвердже-но на 2018 рік

Зміни до затвердже-ного бюджету

Затверд-жено з урахуван-ням вне-сених змін на 2018 рік

Профінан-совано ДФ

Профінан-совано головним розпоряд-ником коштів

Викона-но, грн.

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Директор                                                         О.В.Легостаєва

 

Головний бухгалтер                                         І.А.Літвінова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз  видатків,

одержаних із спеціального фонду бюджету до бюджету розвитку  за

січень-вересень 2018 року по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів»

 

 

Назва установи

Перелік видів робіт

Затвердже-но на 2018 рік

Зміни до затвердже-ного бюджету

Затверд-жено з урахуван-ням вне-сених змін на 2018 рік

Профінан-совано ДФ

Профінан-совано головним розпоряд-ником коштів

Викона-но, грн.

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Капітальний ремонт приміщення майстерень учбового корпусу

 

1287099,00

1287099,00

1287099,00

1287099,00

1287098,72

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Капітальний ремонт обідньої зали і переходу

 

1200133,00

1200133,00

1200133,00

1200133,00

1200132,18

 

 

 

2487232,00

2487232,00

2487232,00

2487232,00

2487230,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                    О.В.Легостаєва

 

Головний бухгалтер                                    І.А.Літвінова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз  видатків   загального фонду бюджету  за

січень-вересень 2018 року по КЕКВ 2240   «Оплата послуг (крім комунальних) КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю  та будівель, технічне обслуговування обладнання»

 

 

Назва установи

Перелік видів послуг

Затвердже-но на 2018 рік

Зміни до затвердже-ного бюджету

Затверд-жено з урахуван-ням вне-сених змін на 2018 рік

Профінан-совано ДФ

Профінан-совано головним розпоряд-ником коштів

Викона-но, грн.

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Поточний ремонт комп'ютерної та оргтехніки

7084,00

 

7084,00

5313,00

5313,00

5313,00

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Обслуговування водонагрівачів

3600,00

 

3600,00

3600,00

3600,00

3600,00

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО :

 

10684,00

 

10684,00

8913,00

8913,00

8913,00

 

 

 

 

Директор                                                           О.В.Легостаєва

 

Головний бухгалтер                                          І.А.Літвінова

 

 

 

 

 

9

 

 

                                                                                                                                                                                             Додаток 3

до листа від ______________№_________

 

                    Інформація про проведення  закупівель товарів, робіт і послуг через систему електронних закупівель  ProZorro

за період   січень-червень  2018 року

 

 

Назва закладу

 

Вид товару, робіт, послуг

Здійснення закупівель

 

Примітка

Кількість

закупівель

 Сума, грн

1

КЗ "Сєвєродонецька обл.загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Послуги центрів і будинків відпочинку -  ДК021:2015 - 55240000-4 (послуги позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

1

805140,00

Договір №57 від 25.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     Примітка: Згідно закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-УІІІ (із змінами) закупівля  товарів та послуг вартістю до 200 тис.грн.              у рік здійснюється за укладанням прямих договорів ,про що викладається звіт на   майданчику Prozorro.

 

                 

                                                                                                                                                                                             

                     Директор                                                           О.В.Легостаєва

 

                        Головний бухгалтер                                          І.А.Літвінова

 

 


Новини


12 лист. 2018
.
Надзвичайно цікаво та весело пройшли канікули у вихованців Сєвєродонецької школи-інтернату. Багато розважальних заходів та зустрічей чекало наших вихованців. До нас в гості завітала добрий друг з Австрії - Доріс Вейгл. Вона допомогла зробити канікули незабутніми для наших дітей. Кожного дня діти отримували нові враження від подій. В понеділок молодших школярів зустрічали у Христо - Воздвиженському Храмі. Діти відвідали музей, прогулялись по живописним алеям храмового комплексу. Доріс почастувала дітей піццею. У вівторок шанувальники спортивних ігор змагались у боулінгу. На шести доріжках залу, виявляли переможців - майбутніх чемпіонів. А потім відвідали піццерію «Браво». В середу діти відвідали кінотеатри ТРК «Джаз» , де подивились мультфільм «Пригоди Пітера Пена» та кінотеатр «Современник», де був перегляд нового фільму «Веном». Своїми враженнями від перегляду фільму діти змогли поділитися під час вечері в кафе «Інстамбуліца» . Вивченню історії рідного краю була присвячена поїздка до Святогорської Лаври. Мальовничі краєвиди Лаври, розповідь екскурсовода про давню історію будівництва та відродження її у наші часи не залишили байдужими нікого. Краса і велич храмів, мелодія дзвінниць, святі образи з ікон надовго запам ‘ятаються дітям. В п’ятницю для дітей була організована поїздка до Лисичанського краєзнавчого музею. Дітям запропонували цікаву екскурсію по тематичним залам, де розповіли про історію Лисичанська та нашого краю, а також брати участь у роботі надзвичайної сучасної лабораторії. Субота стала приємною несподіванкою для Доріс – її частували українськими стравами: варениками та солодким узваром. Під час всіх зустрічей діти мали нагоду поспілкуватися німецькою та англійською мовами. Швидко плинув час – прийшла неділя. Доріс зробила за цей час багато душевних, духовних, матеріальних подарунків для дітей . На знак подяки діти влаштували для Доріс маленький концерт - подяку. Висловлюємо щиру подяку Доріс за неймовірні канікули, позитивний настрій та радість спілкування, які вона нам подарувала!

11 лист. 2018
.
11.11.2018 р. Відбувся молебен за дітей – сиріт , на якому були присутні : Заступник голови військово – цивільної адміністрації О. Лішик Заступник директора департаменту освіти Т. Ткачова Начальник служби у справах дітей ЛОДА Р. Родіна Діти та дорослі молилися за мир і злагоду , за небайдужих людей, які знаходяться поруч і завжди приходять на допомогу, за кращі зміни у своєму житті .

5 лист. 2018
.
Адміністрація ,колектив та вихованці Сєвєродонецької школи – інтернат висловлюють щиру подяку Кочетковій Галині Валентиновні за надану благодійну допомогу дітям –сиротам та дітям ,які залишилися без піклування батьків . Цей подарунок є дуже бажаним для наших дітей ,дозволить займатися фізичною культурою та спортом в нових та красивих спортивних костюмах й неодмінно подарує радість і гарний настрій . Щиро дякуємо за підтримку і за частку душі ,подаровану нам !

2 лист. 2018
.
Адміністрація та шкільна громада КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» висловлює щиру подяку Благодійному Фонду «Рубіж» (директор Бойко Є.М.) та волонтерам Фонду (Козенко Є.Л .,Ріпіч Ю.М.) за допомогу в забезпеченні наших діточок зимовим одягом! Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. В народі говорять, що добра людина – це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Дякуємо Вам !!!

26 жовт. 2018
.
26 жовтня на адресу Сєвєродонецької школи – інтернату прийшла посилка від наших давніх та добрих друзів - Волонтерської сотні «Добра воля» (м. Київ ). Небайдужі до життя дітей – сиріт люди прислали такі необхідні чоботи та кросівки .На фото ми бачимо усміхнені обличчя дітей - обновки їм сподобались . Від щірого серця дякуємо за турботу про наших дітей .

17 жовт. 2018
.
Летом 2018 года три воспитанника Северодонецкой школы-интернат отдыхали в Австрии по программе «Глобал- 2000». Проживали дети в летнем лагере при школе в Китзее. Хотим поблагодарить общество Китзее за организацию теплого и незабываемого приема наших детей. Ступив на земли Австрии, мы словно попали в сказку, на каждом шагу и в действии чувствовалась забота и внимание добрых людей. Поселили наших детей при лагере начальной школы Китзее. Дети, играя и занимаясь на занятиях, очень сдружились с детьми Австрии. Самое важное, незнание языка не было препятствием в общении и в игре детей . Больше всего запомнилась поездка в Вену. Где мы посетили один из самых важных музеев мира- крупнейший музей Австрии- «Музей естествознания». Знаменитые и уникальные экспонаты представлены в 39 залах музея. Интересная и незабываемая была поездка на конеферму, где дети ухаживали и общались с лошадьми, а потом катались верхом. А знакомство с необычными собаками, которые ходят в школу и присутствуют на уроках… Двухчасовая конная прогулка в каретах окрестностями Китзее… Знакомство с пожарными частями Китзее и Никельсдольфа: катание на пожарных машинах, знакомство с устройствами пожарной машины и пожарной части, работа с водобойниками и незабываемые пикники. А что можно сказать о бассейнах Австрии… Сколько восторга и хорошего настроения доставили посещения бассейнов! Сколько горок, множество развлечений на воде... И просто- солнце, воздух и вода… Что еще надо детям летом?! Разве это дети забудут?!!! А каждодневный поход в ресторан, где каждый австриец считал своим долгом накормить национальным блюдом- шницелем! А потом- незабываемо вкусная порция мороженого. Для наших детей-сирот, еще был важен поход в магазин за покупками. Где каждый ребенок сам выбрал себе понравившиеся кроссовки. А потом футболку и шорты. Где ребенок выбирал и мерял то, что ему хочется и нравится. Так же каждый ребенок получил консультацию и, при необходимости, лечение у врача- стоматолога. «Три недели сказки» -только так можно назвать эту поездку в Австрию. За что хотим сказать огромное спасибо. Благодарим Вам, уважаемые Ильзе Хаук, работников начальной школы Китзее, семьям Светлане Соннек и Вальди, Анкэ, Анди и каждому, кто принимал участие в нашей поездке. Так же Кристофу Отто, Юлии Друмель и Еве-Марие Нойпель , наши дети получили огромное удовольствие, море эмоций и самое главное - оздоровились. Благодаря небезразличным людям Китзее и Никельсдольфа, эту поездку дети будут помнить всю жизнь! Огромное спасибо, что моя работа превратилась в отдых! С уважением воспитатель Северодонецкой шнолы-интернат Елена Шевченко.

Всі новини