КЗ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ "

 

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія ЗНО

Установчі документи

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 

1-4 класи – школа І ступеня, початкова школа, термін навчання 4 роки;

5-11 класи – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, основна та старша школа, термін навчання 7 років.

            Навчальний заклад ІІІ ступеня функціонує як профільна школа. Профіль визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи-інтернату, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи-інтернату.

 

                                  

       ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

До основних напрямів діяльності директора школи–інтернату належать:
       організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи-інтернату;
       забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи-інтернату;

забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі-інтернаті.                                                                                                               Директор школи–інтернату  виконує такі посадові обов’язки:
        здійснює  загальне управління діяльністю школи-інтернату в усіх напрямах відповідно до її Статуту й законодавства України;
         спільно з радою школи-інтернату  визначає  стратегію, мету й завдання розвитку школи-інтернату, приймає рішення про програмне планування її роботи;
        здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи-інтернату та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів;
       визначає  структуру управління школою-інтернатом, штатний розпис;
       вирішує  наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи-інтернату;

планує, координує  і контролює  роботу педагогічних та інших працівників школи-інтернату (в межах трудового законодавства);
         здійснює  підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів;
         визначає  посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності (відповідно до трудового законодавства);
         затверджує  розклад занять учнів, графіки роботи й педагогічне навантаження працівників школи-інтернату, тарифікаційні списки і графіки відпусток (погодивши з виборним органом профорганізації);
         заохочує і стимулює  творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;
         визначає  спільно з органом  громадського самоврядування  порядок і розміри преміювання працівників школи-інтернату;
        формує  контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів;
        забезпечує  державну реєстрацію школи-інтернату, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію закладу;
        забезпечує  створення в школі-інтернаті  необхідних умов для роботи шкільної їдальні і медичного пункту, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я учнів та працівників школи-інтернату;
        забезпечує  ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють);
         організує  і вдосконалює  методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єднань;
        керує  діяльністю педагогічної ради школи-інтернату;
        координує  в школі-інтернаті  діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань);
        забезпечує  виконання колективного договору, створює  необхідні умови для нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації;
        забезпечує  раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновникові та громадськості щорічний  звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів;
        забезпечує  залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи-інтернату, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів, у тому числі використання банківського кредиту;
        представляє  школу-інтернат в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах;
        забезпечує  облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
        організує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій;
        керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи-інтернату , розпоряджається кредитами;
        організує  роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи-інтернату, очолює цивільну оборону школи-інтернату;
        забезпечує  безпечну експлуатацію інженерно-технічних  комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень школи-інтернату;
         призначає  осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях;
         затверджує  посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу;
         організує  заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу;
         виносить на обговорення педагогічним колективом пропозиції щодо організації роботи з охорони праці;
         звітує  на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків;
         організує  забезпечення працівників школи-інтернату  спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільно корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо;
          проводе  профілактичну роботу із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів;
          здійснює прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює  своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів;
          організує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи-інтернату  до нового навчального року, підписує відповідні акти;
         забезпечує  виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції;
          негайно повідомляє  про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо директорові департаменту освіти і науки, вживає  всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об’єктивного розслідування відповідно до чинних положень;
         укладає щорічну угоду з охорони праці й організує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя;
         затверджує  за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організує перегляд чинних інструкцій;
         проводе вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками школи-інтернату, оформляє  проведення інструктажів у відповідному журналі;
        планує в установленому порядку періодичне навчання працівників школи-інтернату з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються департаментом освіти і науки;
       вживає заходи спільно з профспілковим комітетом  щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні школи-інтернату;
       співпрацює  з виборним профспілковим органом в організації роботи комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування з ТВП;
       вживає заходи спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в школі-інтернаті;
        забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує  оптимальний режим праці та відпочинку;
         забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників;
         проходе  періодичне медичне обстеження;
          дотримується  етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, всеобучі, громадських місцях.

          Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи-інтернату є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

        Конференція:

     заслуховує звіт директора  школи-інтернату про роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

     розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

     затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

    визначає стратегії виховання та навчання;

    приймає рішення про стимулювання праці керівників і педагогічних працівників.

        У  школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом - педагогічна рада.

        Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

         Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

        Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу;

планування та режиму роботи закладу;

формування варіативної складової робочого навчального плану;

погодження робочого навчального плану навчального закладу;

переведення учнів до наступного класу і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх 
творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес 
досягнень науки і ефективного педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності 
закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими 
установами;

морального та матеріального заохочення учнів та педагогічних
працівників закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, педагогічних працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

приймає рішення про нагородження учнів навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

схвалює Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до навчального закладу;

ухвалює Статут навчального закладу;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з 
діяльністю закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

У навчальному закладі можуть створюватись учнівські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівські збори навчального закладу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори навчального закладу (класу):

обирають орган учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

розглядають інші питання внутрішнього життя учнівського колективу.

                                       

                        АДМІНСТРАЦІЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

Директор: Легостаєва Олена Валер’янівна, освіта вища, за фахом вчитель історії і суспільствознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Вчитель-методист».

         Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «За заслуги перед м. Сєвєродонецьком», орденом княгині Ольги ІІІ ступеня».

Заступник директора з навчальної роботи: Латиголець Євгенія Павлівна. Освіта вища, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Вчитель-методист».

         Нагороджена Дипломом лауреата премії ім. В.П. Затонського, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Президента України.

Заступник  директора з виховної роботи Сазонова Інна Михайлівна, освіта вища, за спеціальністю дошкільне виховання, спеціаліст вищої категорії.

         Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

КАДРОВИЙ СКЛАД

 

         В школі-інтернаті працює 80 співробітників, із них педагогічний склад становить 17 вчителів, 10 вихователів, бібліотекар, практичний психолог, вчитель-логопед, педагог-організатор. Вакантних посад у школі-інтернаті немає.

ОСВІТНІ  ПРОГРАМИ

 

         В школі-інтернаті реалізуються освітні програми Державного стандарту початкової, базової і повної загальної освіти.

 

         ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ  НАВЧАЮТЬСЯ

                                         В ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

Станом на 29.11.2017  у школі-інтернаті  навчається і виховується 101 учень.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 

Матеріально-технічне забезпечення школи-інтернату:

Школа має:

5 класних кімнат.

11 кабінетів для вивчення різноманітних предметів.

Музей  бойової слави.

Музей народознавства.

Музей казок.

Перукарню.

Дискоклуб.

Кімнату православ’я.

Майстерні по обробці металу та деревини.

Майстерню обслуговуючої праці.

Спортивну залу, стадіон.

Залу важкої атлетики та лікувальної фізкультури.

Спальний корпус.

Їдальню.

Медичний пункт та ізолятор.

Комп’ютерний клас.                                  

Ігрову комп’ютерну кімнату. 

Нетбуки для кожного учня об’єднані в локальну мережу з виходом в Іnternet .

Кабінети мають доступ до   WI-FI.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  МОНІТОРИНГУ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Впродовж 2016-2017 навчального року робота колективу комунального закладу «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» була спрямована на виконання Конституції України,  законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення . особистості дитини, у формуванні життєвих компетентностей випускника школи-інтернату».

         Діяльність педагогічного колективу була спрямована на впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій, методів організації навчально-виховної діяльності, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

         На початку навчального року в школі-інтернаті було 64 учня, відкрито клас-комплект в початковій школі для мелозабезпечених дітей. На кінець навчального року нараховувалось 74 учня, з них 11 дітей з малозабезпечених сімей.

         Закінчили навчальний рік з достатнім рівнем навчальних досягнень 15 учнів,  з середнім – 53 учня, не атестовані  6 учнів 1 класу.

         Відбулося суттєве оновлення змісту та форм навчання учнів 1 класу, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти.

         Результати ДПА з курсу початкової освіти в 4 класі, вчитель Шевченко Н.М.,  свідчать про високий та достатній рівень організації навчального процесу в школі І ступеня.

         Випускники основної школи (9-й клас) по різному впорались з завданнями ДПА. З української мови (диктант), високий рівень виявили 3 учня, що становить 23,2%, достатній рівень – 3 учня – 23,3%, середній рівень 7 учнів – 53,8% (вчитель Куліш О.О.).

         ДПА з біології (вчитель Агафонова О.І.) на достатньому рівні склали 5 учнів – 39%, на середньому рівні – 59 учнів – 59%, на початковому рівні – 1 учень – 2%.

         ДПА з математики (вчитель Потапова В.А.) усі 13 учнів склали на середньому рівні – 100%.

         ЗНО (ДПА) в 11 класі склали всі учні. Поступили до ВУЗів 3 учні: Стужко Максим, Сікало Дар’я та Коваленко Вадим. В РІПТ – 6 учнів, в Первомайський індустріально-технологічний технікум – 2 учні.

         Методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи більш якісної підготовки учнів до ЗНО з боку кожного вчителя за надання освіти не нижче Державного стандарту.

         Важливе місце у формуванні компетентностей, соціальній адаптації, визначенні життєвого шляху випускників посідає організація допрофільного і профільного навчання. Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної частини, ще з 5-го класу учні відвідують факультативи з предметів філологічного, фізичного, історичного, біологічного, хімічного циклів.

         У жовтні місяці пройшли шкільні предметні олімпіади, а потім переможці брали участь у І та ІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

         В олімпіаді з інформаційних технологій відзначені Коваленко Вадим – 11 клас та Стрілецький Дмитро – 11 клас. В олімпіаді з математики: Стужко Максим та Сікало Дар’я – 11 клас, Гайченя Микола – 10 клас та Бережний Юрко – 8 клас.

         Учні нагороджувались грамотами та дипломами за активну участь в регіональній інтелектуально-розважальній грі «Гуманітарна карусель», в регіональному конкурсі «Екологічний марафон», у VIII інтернет-турі турніру юних математиків пам’яті Івана Антипова, в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», «Левеня», з історії – «Лелека», за участь у VII Всеукраїнському конкурсі англійської мови «Гринвіч – 2016» 13 учнів 4-11 класів отримали сертифікати.

         Учні зайняли ІІ місце по міні-футболу, баскетболу в чемпіонаті серед шкіл міста.

         Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання різноманітних групових та індивідуальних форм  методичної взаємодії в роботі шкільних методичних об’єднань. Вчителі всіх предметів провели цікаві, нестандартні відкриті уроки, отримали Сертифікати за  участь у вебінарах ВГ «Основа» для вчителів зарубіжної  літератури за темою: «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури», для вчителів англійської мови за темою «Реалізація компетентнісного підходу на уроках англійської мови», для вчителів всіх категорій за темою «Методи інтерактивного навчання», «Типологія та структура уроків. Від теорії   до практики», за участь в інтерактивній школі творчого учителя на тему «Актуальні питання вивчення української мови в 8-9 класах з поглибленим вивченням філології. Ефективна підготовка до ЗНО з української мови».

         Одним з напрямів методичної роботи в школі-інтернаті є забезпечення зростання фахового рівня педагогічного колективу. Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації педагогів. Курсову підготовку протягом 2016-2017 навчального року пройшли 6 вчителів та 7 вихователів, згідно з перспективним планом.

         У 2016-2017 навчальному році атестувалось 8 педпрацівників: трьом підтверджено кваліфікаційну категорію, одному з них вищу, двом встановлено вищу категорію, двом встановлено І категорію, ще одному – ІІ категорію.     

Головною метою виховного процесу є допомога учням у їх життєвому самовизначенні, самореалізації, життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції української держави у Європейський простір. Пріоритетним  завданням діяльності вихователів є розвиток активної, творчої особистості, здатної виконувати масштабні завдання, які забезпечать поступ нації. Виховна робота в Сєвєродонецькій школі-інтернаті здійснюється за такими напрямками:

1.     Патріотичне виховання;

2.     Правове виховання;

3.     Моральне виховання;

4.     Трудове виховання;

5.     Фізичне виховання;

6.     Екологічне виховання.

Вирішення завдань виховної роботи проходить по всіх напрямках.

Патріотичне виховання: педагогічний колектив школи-інтернату вирішує питання формування морально-вольових якостей – стійкості, мужності, готовності до подвигу, фізичний розвиток особистості. Протягом року були  проведені такі виховні заходи: поповнений новими матеріалами музей народознавства, були проведені екскурсії для учнів, бібліотечний урок присвячений символам України «Символи моєї держави», «Рідні обереги», «Славетні імена України», гра-вікторина «Ми маленькі патріоти», конкурс «Кращий та цікавий кросворд з патріотичного виховання», вікторини «Я пишаюся своєю Батьківщиною…».

Хвилиною мовчання та зборами було вшановано пам’ять жертв голодомору 1932-1933 років, було проведено тиждень, присвячений пам’яті загиблим та ліквідаторам на ЧАЕС, класні години «Чорнобильські дзвони», перегляд відеофільмів за темою, бесіда-лекція з ліквідаторами аварії, що мешкають у Сєвєродонецьку, участь у мітингу біля міського пам’ятника.  Проведено цикл виховних заходів та класних годин з патріотичного виховання щодо дня визволення міста Сєвєродонецька від фашистських загарбників, а також «День пам’яті»,  «В житті є завжди місце подвигу», «Герої Крут – приклад нащадкам», «Герої Небесної Сотні». Розроблений план заходів по патріотичному вихованню.

Правове виховання: проведений  цикл бесід і класних годин, зустрічей учнів з працівниками Кримінальної міліції м. Сєвєродонецька за загальною  темою «Правила і  закони в твоєму житті», «Права та обов’язки неповнолітніх». Проводиться постійна робота з правил поведінки учнів (вікторини, інсценовані виступи учнів). Психологом школи-інтернату Пономаренко Т.А.. проведено анкетування учнів 5-11 класів по загальній темі «Правила та обов’язки», «Знай свої права». Інспектором служби дітей, сім’ї, молоді та спорту Метьолкіною Н.Б проведений цикл бесід «Права та обов’язки неповнолітніх».

Моральне виховання у школі-інтернаті спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів учнів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами прийнятими у суспільстві. Проведені загальношкільні, класні заходи: «Що означає бути вихованою людиною?», «Доброта керує світом», бесіди-тренінги «Вчимося бути толерантними», диспути «Подвиг починається з маленького поступка», клуб вихідного дня «школа ввічливості», виховні та класні години: «Людина без дружби -- що дерево без коріння». Психологом школи-інтернату проведено цикл бесід, психологічних турнірів за загальною темою  «Я і суспільство», «Права і обов’язки».

Велика увага в школі-інтернаті приділяється трудовому навчанню, яке спрямоване на формування творчої працелюбної особистості, виховання господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини, готовності до життєдіяльності і праці в сучасних умовах, формування у вихованців розуміння загальних основ сучасного виробництва. Хлопчики та дівчатка вчаться готувати різноманітні страви, приймати гостей, шити, в’язати, вишивати, обслуговувати себе, ремонтувати шкільний інвентар. Протягом  року проведені трудові десанти по прибиранню та благоустрою території школи-інтернату, операція «Ай, болить!» - дрібний ремонт меблів; «Живи, книго!», конкурси на кращу годівничку для птахів, на краще оформлення помешкань та класів самопідготовки, конкурс поробок з природничого матеріалу.

Велику увагу протягом року приділялось проблемі фізичного виховання учнів школи-інтернату. Вихованці школи-інтернату прийняли участь у шкільній спартакіаді з  футболу, настільного тенісу, волейболу. Учень 11 класу Стужко Максим здобув переможне ІІ місце у міських змаганнях з важкої атлетики. Протягом року працювала спортивна секція «Скоріше, вище, сильніше». Для учнів молодших класів проводились «Веселі старти та естафети», першість з шахів та волейболу.

Протягом року 8 учнів відвідували футбол,  3 – важку атлетику.

Крім практичних занять фізичною культурою та спортом велика увага приділялась формуванню потреби здорового способу життя. Кожен день в школі-інтернаті проводиться ранкова гігієнічна зарядка. Проведені тижні «Чистоти та порядку», у грудні – тиждень «Здоровий спосіб життя» та конкурс агітбригад «Здорові діти – здорова нація». Проведені конкурси малюнків «Ні, палінню!», «Боротьба проти СНІДу», «Шкідливі звички», Проводяться лекції і бесіди лікаря школи-інтернату з профілактики захворювань дифтерії, інфекційних та простудних захворювань: бесіда «Профілактика порушення зору та статури», «Грип та його профілактика», «Профілактика карієсу». Також виховні та класні години: «Пагубний вплив паління та алкоголю на здоров’я підлітків». Організовані зустрічі з міським лікарем-гінекологом. Проводяться регулярні ігри на свіжому повітрі, прогулянки до міського парку.

Питання екологічного виховання в школі-інтернаті вирішується за допомогою роботи класних керівників та вихователів. Головною метою роботи є виховання любові до природи, оточуючого середовища, відповідальності перед собою за навколишнє середовище. Проведено ряд  загально шкільних заходів: написані твори-мініатюри «Я – частина природи», гра «Екологічний вернісаж», конкурс «Юні екологи», прес-конференція «Бережіть планету». У другому семестрі учні школи-інтернату здобули ІV місце в регіональному конкурсі «Екологічний марафон», були нагороджені грамотою та цінними призами. Учні школи-інтернату виготовляють годівнички для птахів, висаджують квіти на території школи-інтернату, спостерігають за птахами, вивчають їх особливості поведінки.

Аналізуючи участь учнів школи-інтернату у виховних заходах можна сказати, що активність участі дітей складає 95%, що дорівнює високому рівню активності. Протягом року учні 1-11 класів підготували  святкові програми до Дня іменинника, який традиційно проводиться в останню п’ятницю кожного місяця. Учні всіх класів прийняли участь у традиційних святах «Перше вересня», «День вчителя», «Святий Миколай», «Різдво Христове», «Новорічна казка», «8 березня», «День гумору», «Свято останнього дзвоника».  Учні 1-11 класів прийняли участь у конкурсах малюнків, присвячених тематичним тижням та видатним датам, охороні праці та безпеки життєдіяльності. Також команда школи-інтернату брала участь в регіональному конкурсі «Гуманітарна карусель», переможці були нагороджені грамотами та цінними призами.

Протягом навчального року в школі-інтернаті працювало 3 гуртка, а саме:

1. Гурток танцю «Хіп-Хоп», керівник Кудінова Г.В.                                                                                                                                                      

2. Гурток «Основи флористики», керівник Соболь А.Б.

3.Гурток «Сувенірна майстерня», керівник Донченко О.В.

         Багато саморобних виробів та поробок з підручного матеріалу діти виготовили з вихователями, які були даровані друзям школи-інтернату.

 Робота ради профілактики (дітей на обліку, проведено засідань, залучено дітей «групи ризику» до гурткової роботи тощо).

Велика увага в школі-інтернаті приділяється превентивному вихованню. Створена рада з профілактики правопорушень. до складу якої входять представники служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, психолог, педагог-організатор та педагогічні працівники школи-інтернату. Засідання ради проходять чотири рази на рік. Розроблений план заходів по попередженню правопорушень.

Протягом року працювало дитяче самоврядування, яке є складовою частиною виховної роботи. В школі-інтернаті створена дитяча організація «Школа-Родина», мета якої – залучення учнів до громадської діяльності, головним керуючим органом якої є учком. Складовою частиною учкому є сектори: дисципліни і порядку,   санітарно-гігієнічний сектор, сектор редколегії, шефської допомоги та учбовий сектор. Кожен понеділок на  загальношкільних зборах учнів кожен сектор звітує про свою роботу  протягом тижня. Учні мають можливість висловити свою думку і бути почутими, прийняти участь у вирішенні питань, що стосуються їх життя. Створений інформаційний стенд, скринька довіри, завдяки якій учні мають можливість спілкуватись між собою, з адміністрацією, педпрацівниками та робітниками школи-інтернату. Дитяча організація має двохступеневу  структуру: 1-4 класи – «Сонячна країна», 5-11 класи – «Країна Доброславії», головним завданням якої є виховання у учнів активності, індивідуальності, ініціативності, самостійності, самокритичності, відповідальності. Дитяче самоврядування формує вміння планувати, контролювати і перевіряти  виконання, вірно розподіляти обов’язки. Розроблено план роботи, оновлено актив класів та секторів учкому. Кожен тиждень проходить загальношкільні збори учнів, на яких звітується кожен сектор. Загалом проведено 8 загальних засідань учкому, на яких розглядались питання роботи секторів, проведені індивідуальні бесіди з учнями, які порушують дисципліну та правила для учнів.

 Адміністрація школи-інтернату, вихователі підтримують зв’язок з  родичами учнів. Ведеться листування, особисті зустрічі, індивідуальні бесіди, що позитивно впливає на виховний процес.

Учні школи-інтернату тісно співпрацюють з громадськими та шкільними організаціями міста. Зокрема Центром дитячої творчості, виставковою залою міста, міською дитячою бібліотекою, музичним училищем, постійно відвідуємо різноманітні заходи у Палацах культури міста. Була проведена екскурсія до пожежної частини міста, поліцейської дільниці.

Влітку 2017 року 65 учнів школи-інтернату оздоровилися у таборі відпочинку «Ровесник» Львівської області, а 12 учнів з 07.08 по 01.09.2017 року відвідали Австрію.

Робота адміністрації, всього педагогічного колективу, працівників  школи-інтернату, допоміжних служб націлена на створення умов для творчого розвитку учнів, їхнього всебічного розвитку, на формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей.

Протягом 2016-2017 навчального року в роботі психологічної служби була врахована проблема збереження повноцінного психологічного здоров’я та створення умов для особистого розвитку  учасників навчально-виховного процесу.

Також були враховані проблеми над якими працює педагогічний колектив школи-інтернату, а саме:

 - психологія та педагогіка життєтворчості;

 - особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів;

 - виховання учнів на основі етнопедагогіки.

Робота проводилась на основі розробленого плану за такими напрямками: психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна, психологічна просвіта та організаційно-методична робота.

 Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, умов навчання та розвитку.

у результаті комплексного психологічного дослідження адаптованості першокласників до шкільного навчання було виявлено, пізнавальні мотиви сформовані у меншій мірі, школа приваблює своїми позанавчальними сторонами, інтерес до зовнішньої атрибутики шкільного життя (початкова стадія формування внутрішньої позиції школяра).   Тому за результатами дослідження вчителю початкових класів та вихователю були надані рекомендації. З метою створення позитивного емоційного фону у класі, пом′якшенняя емоційного дискомфорту дітей, покращення соціальної адаптації, розвиток комунікативних навичок.

Проводився моніторинг адаптації учнів 5-го класу до навчання в середній школі. Визначався рівень точності уваги - 60% учнів має високий рівень; продуктивність запам’ятовування учнів  було виявлено - 40% учнів з високим рівнем запам’ятовування. Під час дослідження  було виявлено 80% учнів з нормальним рівнем образної пам’яті.  У таких учнів з’являється інтерес до способів поліпшення тренування пам’яті.

20% учнів з максимально високим рівнем шкільної мотивації та навчальної активності. Такі діти відрізняються наявністю високих пізнавальних мотивів, прагненням найбільш успішно виконувати всі пред′явлені школою вимоги. Вони дуже чітко виконують всі вказівки вчителя, добропорядні та відповідальні. Сильно турбуються, якщо отримують негативні оцінки або зауваження педагога. В малюнках на шкільну тему вони зображують учителя біля дошки, процес уроку, навчальний матеріал та інше. Учнів з нормальною шкільною мотивацією - 60%. Подібні показники мають більшість учнів початкових класів, які успішно справляються з навчальною діяльністю. В малюнках на шкільну тему вони також зображують навчальні ситуації, а при відповідях на питання виявляють меншу залежність від жорстких вимог та норм. Подібний рівень мотивації являється середньою нормою. Рівень шкільної тривожності у класі в межах норми, лише у деяких учнів він дещо підвищений; вірогідно, це наслідок адаптаційного періоду (дають про себе знати довготривалий літній відпочинок, знайомство з новими викладачами, нові вимоги до навчання та інше).   

Проводилось профорієнтаційне дослідження з учнями 9-го класу для виявлення їх професійних інтересів і нахилів. Переважною мотивацією професійної діяльності є внутрішня мотивація, тобто при виборі професії основна маса учнів орієнтується на можливість самореалізації. 50% учнів з високим рівнем розвитку комунікативних та організаторських здібностей. Такі учні не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадській діяльності, здатні прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно з внутрішніми прагненням. Після інтерпретації використаних методик учні мали змогу зробити висновок щодо своїх інтересів до конкретних навчальних предметів та професійних нахилів.

Діагностувався емоційний стан школярів у початковій ланці школи. Результати показують, що  учні мають низький рівень проявів невротичного розладу та шкільної тривожності, що свідчить про позитивний емоційний фон у групі.

Досліджувалися особистісні якості учнів середньої ланки школи з метою попередження схильності до ризиків. Учні 5, 7, 8 класів виявили типи свого темпераменту. Їм надались рекомендації щодо особливостей кожного з типу. У учнів 10-11 класів відбулося вивчення їх акцентуації характеру. Серед учнів 6-8 класів визначалися показники агресивності і ворожості, у більшості опитуваних вони виявилися в межах норми. Серед учнів 9-11 класів з метою попередження схильності до ризиків проводилось дослідження. Під час дослідження було виявлено, що у учнів низький рівень суїцидальності (епізодичні прояви поведінки: фантазії, уявлення, що для підліткового віку притаманно). Також пасивні антивітальні переживання стосовно безглуздості, непотрібності свого життя. За результатами дослідження класним керівникам та вихователям були надані рекомендації щодо особистісних якостей учнів.

Проводилась діагностика в рамках визначення мікроклімату в учнівському колективі серед учнів 5-11 класів були виявлені референтні групи учнів та їх психологічний статус. В класах більшість учнів знаходиться в сприятливому положенні. Вибори у сфері дозвілля та навчання в більшості не різняться. Це вказує на достатній рівень згуртованості.

Виявлялися творчі здібності учнів 7,10 класів. Дослідження інтелекту, дослідження особистісної схильності до творчості, дослідження рівня розвитку творчого мислення. Здебільшого були виявлені поєднання різних типів мислення. В результаті дослідження було виявлено 20% учнів з високим показником схильності до творчості. Це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення задачі. Це рідкісне і нічим не замінні якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності. На середньому рівні розвинута схильність до творчості у 80% учнів. Була виявлена схильність до творчої поведінки у повсякденному житті. Особистісні ознаки креативності містять в собі цікавість, самодостатність, відчуття гармонії, краси, прагнення до ризику, прийняття безладу, потребу в активності тощо. За результатами діагностики надані рекомендації вихователям.

Консультаційна робота включала в себе консультації учнів та педагогічних працівників. Тематикою звернень з боку педагогів протягом навчального року була: асоціальні прояви у поведінці учнів, готовність до навчання та труднощі у навчанні, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, профілактика та ознаки суїцидальної поведінки, позитивні методи подолання стресу та страху, розвиток творчих здібностей особистості, особливості мікроклімату у класі. Тематикою звернень з боку учнів: самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій, професійне самовизначення, стосунки з однолітками, психологічні особливості особистості (самопізнання).

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. З молодшими класами проводилась індивідуальні та групові розвивальні заняття для розвитку пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення), емоційно-вольової сфери та зменшення тривожності. Проведення тренінгових занять для покращення адаптації здійснювалась з учнями 5 класу.

Психологічна просвіта.  Проведено тиждень психології, до якого була підготовлена наочна інформація у вигляді стендів за темами: «Секрети управління своїми емоціями», «Мова тіла», «Калейдоскоп емоцій»; проведені психологічні акції «Веселка настрою», «Як звуть твого друга», «Вінні Пух та всі-всі-всі», «Щастя-це…». Участь у педагогічних радах, де висвітлювалися психологічні аспекти питань: запобігання жорстокості та насилля серед учнів «кібербуллінг», організація роботи з учнями соціальних категорій,  мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних діях, психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівській  молоді, безпека в Інтернеті, організація роботи з учнями схильними до правопорушень.

До Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства з учнями 4-6 класів була проведена просвітницька бесіда: «Якщо тобі погрожують», та просвітницька бесіда (перегляд фільму): «Запобігання експлуатації дітей» для учнів 5-11 класів.

Було проведено ряд  заходів до пропаганди та збереження психічного здоров’я із 6 березня до 7 квітня (Всесвітнього дня здоров’я) поточного року:

- Просвітницько-профілактичні зустрічі учнів 9 класу з провідними спеціалістами СМ ЦСССДМ для  формування навичок  збереження психічного здоров’я.

- Засідання круглого столу  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»  з учнями 7-8 класів.

- Психосоціальні групові заняття для  дітей 1-11 класів за методикою «Рух, Ігри, Спорт» від швейцарського громадського аполітичного фонду «Terre des hommes». Для розвитку навичок та здібностей на розумовому, емоційному і фізичному рівнях та посилення життєвих навичок дітей у напрямку збільшення самоповаги, психічної стійкості та самозахисту. 

- Просвітницькі заняття з елементами тренінгу «Світ емоцій» (учні  7-8 класів).

- Інтерактивна бесіда  з учнями 9 класу «Віра, довіра, впевненість». Проведення інтерактивної бесіди  з учнями  10-11 класів «Інтелектуально-психічне здоров’я».

- Постійна акція  «Скринька  допомоги». Акції: «Стіна мрій», «Посміхнись навколо» (учні 1-11 класів).

- Конкурсу на твір-роздум  «Мої життєві плани» учні 5-11 класів.

- Просвітницька бесіда: «Профілактика екзаменаційного стресу» (учнів 9, 11 класів).

Протягом 2016-2017 навчального року організовувалися зустрічі учнів 9-го класу з провідними спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (лекційно-тренінгові заняття, демонстрація відеоматеріалів, обговорення, бесіди, консультації, акції з пропаганди здорового способу життя). Завдяки цьому у учнів підвищилась соціальна компетентність учнів з питань здорового способу життя.

Проведено ряд виховних годин, виступів, бесід:

·           «Шкідливі звички»

·           «Профілактика ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД в Україні»

·           «Профілактика торгівлі людьми та експлуатація дітей»

·           «Профілактики екзаменаційного стресу»

Організаційно-методична робота. Протягом звітного періоду психолог приймала участь у роботі науково-методичної ради школи.

Були розроблені рекомендації для педагогів та учнів, підібрана психологічна література, розміщенні інформаційні матеріали на стендах.

Протягом року постійно велася співпраця з представниками Сєвєродонецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, кримінальної поліції у справах дітей з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх, відповідального ставлення за власний вибір, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Співпраця з іншими суспільними виховними інститутами забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню порушень соціальної адаптації неповнолітніх. Система превентивних заходів у школі-інтернаті носить попереджуючий, випереджуючий, запобіжний характер і спрямована, насамперед, на вдосконалення способу життя школярів, обрання ними правильної соціальної орієнтації.

Також практичний психолог брала участь у тренінгу  «Психосоціальні групові заняття для дітей та дорослих. Рух. Ігри. Спорт»16-17.02.2017р., сертифікат відокремленного підрозділу Фонду «Terre des Homess» в Україні. Сертифікат відокремленного підрозділу Фонду «Terre des Homess» в Україні про участь у тренінгу  «Мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних діях»13-14.02.2017р. Сертифікат учасниці обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників «Соціалізація підлітків у соціальних мережах: ресурси і ризики» (травень, 2017), за підтримки ЛОІППО та Університету класичної та сучасної психології, психотерапії та коучингу.

Аналіз проведеної роботи показує позитивну динаміку в діяльності психологічної служби, яка здійснює безперервний психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу.

Діяльність шкільної бібліотеки школи-інтернату у 2016/2017 році    була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

·                     Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого  ставлення до книги.

·                     Формування  правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення  інтересу до рідного краю.

·                     Пропаганда здорового способу життя.

·                     Сприяння самоосвіті  учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.

·                     Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

·                     Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

·                     Популяризація літератури та книги.

     Протягом 2017/2018 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.  Книжковий фонд художньої літератури бібліотеки складає 17028 примірники, а у 2017/2018 навчальному році зріс на 133 примірники.

      Фонд підручників у 2017/2018 навчальному році зріс на 680 примірники для учнів 4, 7, 8,10 і 11 класів і складає 2174 примірники .

      До бібліотеки школи записані всі учні і співробітники школи.

Проведено цикл бесід  про роль бібліотеки і культуру читання (згідно плану роботи бібліотеки).

     Картотека підручників постійно поповнювалася в міру надходження нових підручників.

          Були оформлені книжкові виставки до знаменних дат року, проведені заплановані заходи.

     Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2017/2018 навчальний рік були проведені такі заходи:

Інформаційно-бібліографічна робота.

Проведені бібліотечні уроки:

1.     Ознайомлення учнів 1-х класів із бібліотекою.

2.     Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальна зала», самостійний вибір книг (2 класи).

3.     Структура книги. Хто і як створює книги (2-3 класи).

4.     Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці (4 класи).

5.     Твої перші енциклопедії, словники, довідники (5-6 класи).

6.     Газети та журнали для дівчат (7 класи).

7.     Як правильно оформити реферат (8 класи).

8.     Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник.

9.     Довідкова література: універсальна, галузева (10 клас).

10. Інформаційний пошук літератури для реферату (9-11 класи).

      Проведені усні журнали: «Книга вчить, як на світі жить», «Козацькими шляхами», «Загадки країни Чомучляндії», «Бібліотека на стражі здоров’я», «Тарасові слова  - то правда жива»; (5 – 11 класи);

     інтелектуальна гра: «Найрозумніший читач»;

     акція: «Запали свічку до Дня пам’яті жертв голодомору»;

    турнір ерудитів поезії (5-8 класи);

    вікторини: «Загадкова», «Усна народна творчість».

В бібліотеці постійно учні переглядають пізнавальні та художні фільми.

·         Оновлені тематичні полиці:

«Правові знання – кожному школяру»

«Ні» насильству над дітьми»

«Здоров’я – головна цінність у житті»

«Прочитай – це цікаво»

·         Вивішувались інформаційні вісники:

«Що читати».

«Радимо прочитати новини від українських видавництв».

 Бібліотекою школи та меценатами була  організована передплата 38 періодичних видань.

Масові заходи:

·         Бібліотека брала участь у предметних тижнях і олімпіадах, активно використовуючи можливості Інтернету.

·         Книжкові виставки (наприклад, «Україна – незалежна», «День Державного прапора», «Всесвітній день інформації», «День пам’яті жертв голодомору», «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»)

·         Участь у конкурсі колядок і щедрівок для 5-8 класів.

·         Допомога протягом року класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охороні здоров’я і життя дітей.

·         Свято осені – добір віршів для оформлення виставки.

·         Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови та літератури.

·         «Учителю вклонімося до землі». Допомога в урочистих заходах з нагоди Дня вчителя.

·         Конкурс малюнків до новорічних свят.

·         Виставка стінних газет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС.

·         Виставка стінних газет «Права дитини».

·         Свято : «22 січня  - День Соборності України».

·         За допомогою Інтернету в бібліотеці учні школи готувалися до турнірів з історії, географії, англійської мови, хімії, математики, різноманітних конкурсів; учителі використовують Інтернет ресурси для пошуку потрібної інформації .

·         Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних заходів.

·         На педагогічних радах учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

·         Ведуться всі форми обліку фонду бібліотеки.

·         Проведено інвентаризацію фонду підручників.

·         Своєчасно ведеться обробка, видача нових підручників, а також списання старих підручників.

·         Проведена акція «Живи, книго!».

·         У приміщенні бібліотеки постійно проводиться робота по підтримці естетичного вигляду.

 Для поліпшення роботи бібліотеки школи-інтернату потрібно:

1.Поповнити фонд довідкової літератури.

2.Поповнити книжковий фонд сучасною художньою літературою.

3.Для всіх категорій читачів передплачувати відповідні віку періодичні видання.

4.Забезпечити новими підручниками учнів 9-11 класів.

5.Брати активну участь у проведенні різних заходів: літературні ранки, предметні тижні, екскурсії до бібліотек міста та зустрічі з поетами м.Сєвєродонецька.